CD Hát Chầu Văn- Khắc tư-Trọng Quỳnh-Thanh Long-Văn Chung,Văn Chương

[tintuc]
CD Hát Chầu Văn- Khắc tư-Trọng Quỳnh-Thanh Long-Văn Chung,Văn Chương

Trọng Quỳnh Thanh Long/Quan Tuần&TứPhủChầuBà _Trọng Quỳnh&Thanh Long.mp362.51 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Hoàng Mười.mp335.37 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Hoàng Bơ.mp335.02 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Hoàng Bảy.mp334.89 MB
Tong hop/ong muoi 1.FLV29.26 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Chầu nhị.mp327.50 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Cô Bơ.mp327.37 MB
Văn Chung/Hoang muoi VT.mp323.51 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Văn Công Đồng Quan Đệ Nhị.mp321.43 MB
Tong hop/Bjorn_Lynne-Starfield_(5-1_Surround).ac321.17 MB
Tong hop/02_QuanHoangMuoi_TongHop.mp320.82 MB
Văn Chung Thanh Long/11-Hoàng mười.mp320.82 MB
Tong hop/Ong Hoang Muoi Khac Tu.mp320.11 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ15.Hoàng Mười Nghệ An.mp320.11 MB
Van Chuong/CD4 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/16.ÔNG HOÀNG MƯỜI - VĂN CHƯƠNG.wma19.93 MB
Thanh Long/TL8.Quan Hoàng Mười _ThanhLong.mp319.88 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/02.VĂN CÔNG ĐỒNG - VĂN CHƯƠNG.wma19.01 MB
Van Chuong/CD3 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/15.ÔNG HOÀNG BẢY - VĂN CHƯƠNG.wma18.93 MB
Văn Chung/hoang bay VT.mp317.33 MB
Thanh Long/TL1.Văn Công đồng&QuanTamPhủ _ThanhLong.mp317.31 MB
Tong hop/Hat Van Ong Hoang 7 - Van Chung.mp317.06 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ14.Hoàng Bẩy Bảo Hà.mp317.05 MB
Tong hop/Ong Hoang Bay Khac Tu.mp317.05 MB
Van Chuong/CD3 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/14.ÔNG HOÀNG BƠ - VĂN CHƯƠNG.wma16.56 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Cô Bé.mp316.44 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Chầu lục.mp316.26 MB
Văn Chung Thanh Long/13.Cô Bơ Thoải_ VT&TL.mp316.21 MB
Thanh Long/TL7.Quan Hoàng Bẩy_ThanhLong.mp316.19 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ6.Quan Lớn Tuần Tranh.mp316.07 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Quan Đệ Ngũ.mp315.93 MB
Văn Chung Thanh Long/10-Hoàng bảy.mp315.78 MB
Tong hop/01_QuanHoangBay_TongHop.mp315.78 MB
Văn Chung Thanh Long/04.Quan Tuần_VT&TL.mp315.28 MB
Van Chuong/CD5 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/21.CÔ BÉ SUỐI NGANG - VĂN CHƯƠNG.wma15.22 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Quan Đệ Tam.mp315.15 MB
Văn Chung Thanh Long/07.Chầu Bé_VT&TL.mp315.05 MB
Thanh Long/TL3.Chúa Bà Đông Cuông_Thanh Long.mp314.94 MB
Văn Chung/Hoang bo VT.mp314.88 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Chầu tứ.mp314.80 MB
Văn Chung Thanh Long/01.Văn Công Đồng,Thỉnh Mẫu & Quan Đệ Nhất_VT&TL.mp314.50 MB
Văn Chung Thanh Long/03.Quan Tam_VT&TL.mp314.25 MB
Văn Chung Thanh Long/05.Chầu Đôi_VT&TL.mp314.19 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Cô Chín.mp314.19 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ11.Chầu Mười Đồng Mỏ.mp314.18 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/06.QUAN ĐỆ TAM - VĂN CHƯƠNG.wma13.92 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ13.Hoàng Bơ Thoải Phủ.mp313.85 MB
Tong hop/Ong Hoang Bo Khac Tu.mp313.85 MB
Van Chuong/CD3 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/13.CHẦU BÉ - VĂN CHƯƠNG.wma13.30 MB
Van Chuong/CD2 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/09.CHÚA THÁC.wma13.29 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ18.Cô Bé Suối Ngang.mp313.13 MB
Thanh Long/TL6.Quan Hoàng Bơ_ThanhLong.mp313.07 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ5.Quan Lớn Tam Phủ.mp313.02 MB
Tong hop/Chau De Tam Khac Tu.mp313.02 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ8.Chầu Bơ Thoải Phủ.mp313.02 MB
Văn Chung Thanh Long/9-Hoàng bơ.mp312.80 MB
Tong hop/05_HoangBaThoa_TongHop.mp312.80 MB
Văn Chung/co bo VT.mp312.73 MB
Van Chuong/CD2 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/08.QUAN ĐỆ NGŨ.wma12.27 MB
Van Chuong/CD5 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/22.CẬU BÉ ĐỒI NGANG - VĂN CHƯƠNG.wma11.96 MB
Thanh Long/TL2.Quan Tuần Tranh_ThanhLong.mp311.82 MB
Thanh Long/TL11.Cô Bé Thượng_ThanhLong.mp311.65 MB
Tong hop/05_QuanDeNgu_TongHop.mp311.51 MB
Văn Chung-Trọng Quỳnh/Cậu.mp311.27 MB
Văn Chung/co be VT.mp311.16 MB
Văn Chung/Quan tuan VT.mp310.99 MB
Van Chuong/CD4 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/18.CÔ BƠ - VĂN CHUNG.wma10.95 MB
Tong hop/02_QuanDeNhat_TongHop.mp310.92 MB
Van Chuong/CD2 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/09.CHẦU ĐỆ NHỊ.wma10.92 MB
Van Chuong/CD4 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/17.CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN - VĂN CHUNG.wma10.90 MB
Thanh Long/TL5.Chầu Bé_Thanh Long.mp310.86 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ7.Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn.mp310.78 MB
Tong hop/Chau De Nhi Khac Tu.mp310.78 MB
Van Chuong/CD2 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/11.CHẦU LỤC.wma10.78 MB
Tong hop/04_QuanDeTam_TongHop.mp310.74 MB
Tong hop/01_ChauDeNhi_TongHop.mp310.71 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ12.Chầu Bé - Khắc Tư.mp310.68 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ10.Chầu Lục Cung Nương.mp310.58 MB
Văn Chung Thanh Long/06.Chầu Lục_VT&TL.mp310.44 MB
Thanh Long/TL9.Cô Bơ Thoải_Thanh Long.mp310.42 MB
Văn Chung Thanh Long/14.Cô Chín Sòng_VT&TL.mp310.02 MB
Tong hop/03_CoDoiThuongNgan_TongHop.mp39.97 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ1.Văn Công Đồng &Thỉnh Mẫu.mp39.96 MB
Van Chuong/CD3 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/12.CHẦU MƯỜI - VĂN CHƯƠNG.wma9.75 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ20..Cậu Quận.mp39.63 MB
Văn Chung/thinh mau va quan de nhat VT.mp39.57 MB
Văn Chung/chau de tu VT.mp39.56 MB
Tong hop/chau-de-tu-vt.mp39.56 MB
Thanh Long/TL4.Chúa Lục Cung Nương_Thanh Long.mp39.55 MB
Van Chuong/CD5 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/20.CÔ CHÍN - VĂN CHƯƠNG.wma9.37 MB
Tong hop/CoChin.mp39.37 MB
Tong hop/02-co-bo-vanchuong.mp39.26 MB
Van Chuong/CD2 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/10.CHẦU NĂM.wma9.20 MB
Thanh Long/TL10.Cô Chín_ThanhLong.mp38.88 MB
Tong hop/cobe.mp38.80 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ16.Cô Bơ Bông.mp38.76 MB
Văn Chung Thanh Long/02.Quan Giám_VT&TL.mp38.45 MB
Van Chuong/CD4 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/19.CÔ SÁU - VĂN CHUNG.wma8.24 MB
Văn Chung/Văn Cậu Quận VT.mp38.01 MB
Văn Chung/Văn Chúa Lục VT.mp37.95 MB
Tong hop/02_CHauLuc_TongHop.mp37.90 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ3.Quan Lớn Đệ Nhất.mp37.89 MB
Tong hop/chau de tu.mp37.86 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ9.Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.mp37.85 MB
Văn Chung/Văn Chúa Bé VT.mp37.69 MB
Văn Chung Thanh Long/8-Chầu thác.mp37.29 MB
Tong hop/04_ChuaThacBo_TongHop.mp37.29 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ19.Cô Cam Đường.mp37.29 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ4.Quan Lớn Giám Sát.mp37.19 MB
Văn Chung/Văn Chúa Thượng Ngàn VT.mp37.10 MB
Thanh Long/TL12.Cậu Bé Hoàng_Thanh Long.mp36.93 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ17.Cô Chín.mp36.69 MB
Tong hop/03_QuanDeNhi_TongHop.mp36.39 MB
Văn Chung/Văn Cô Sáu VT.mp36.05 MB
Khắc Tư Trọng Quỳnh/KTTQ2.Đức Ông Trần Triều.mp36.01 MB
Văn Chung/Văn Cô Chín VT.mp35.85 MB
Văn Chung Thanh Long/15.Cô Bé Đông Cuông.mp35.65 MB
Văn Chung Thanh Long/16.Cậu Bé.mp35.03 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/04.QUAN ĐỆ NHẤT - VĂN CHƯƠNG.wma4.83 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/05.QUAN ĐỆ NHỊ - VĂN CHƯƠNG.wma4.62 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/07.QUAN ĐỆ TỨ - VĂN CHƯƠNG.wma4.56 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/03.TAM TÒA THÁNH MẪU - VĂN CHƯƠNG.wma3.02 MB
Van Chuong/CD1 - HÁT VĂN - NSƯT VĂN CHƯƠNG/01.GIỚI THIỆU - VĂN CHƯƠNG.wma1.34 MB
Tong hop/01_VanCongDong_TongHop.mp30.99 MB
Ban Van/Ong Hoang Muoi.docx98.52 KB
Ban Van/Quan De Ngu.docx67.88 KB
Ban Van/Van cac quan.doc44.00 KB
Ban Van/Chau de nhi.doc33.50 KB
Ban Van/Văn Quan Hoàng Bơ.doc32.00 KB
CD Hat Chau Van.torrent28.19 KB
Ban Van/Cau be cua suot.doc27.50 KB
Ban Van/Van chau bay.doc27.00 KB
Ban Van/Văn Cô Bé Bắc Nga.doc26.50 KB
Ban Van/Co doi thuong ngan.doc24.00 KB
Ban Van/Cậu Bé Cửa Suốt.doc22.50 KB
Ban Van/Quan de tam.docx16.90 KB
Ban Van/Chau de nhat.docx15.81 KB
Ban Van/Chau be bac le.docx15.43 KB
Van khan cong dong.docx13.90 KB
Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1lMieR_za5-FzK01lDvlXtxbA8CPXfRzR?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1H5jdrAOSy0FAPr5DxbhLsRJKfqUhtsMv?usp=sharing

Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?