Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất.

[tintuc]
Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất.
Video học MCSA Windows Server 2016 mới và đầy đủ nhất.
Phần 1 - Mạng căn bản và Windows 10
+ Các mô hình network, mô hình OSI
+ Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
+ Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
+ Thực hành bấm cable UTP
+ Cấu hình Windows 10 .
Bài kiểm tra 70-740: Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016
- Mô-đun 1: Cài đặt, nâng cấp và di chuyển máy chủ và khối lượng công việc
+ Giới thiệu Windows Server 2016
+ Chuẩn bị và cài đặt Nano Server và Lõi máy chủ
+ Chuẩn bị nâng cấp và di chuyển
+ Di chuyển vai trò và khối lượng máy chủ
+ Mô hình kích hoạt Windows Server

- Mô-đun 2: Cấu hình cục bộ lưu trữ
+ Quản lý đĩa trong Windows Server 2016
+ Quản lý ổ đĩa trong Windows Server 2016

- Mô-đun 3: Thực hiện các giải pháp lưu trữ doanh nghiệp
+ Tổng quan về lưu trữ được gắn trực tiếp, lưu trữ gắn mạng và mạng vùng lưu trữ
+ So sánh Kênh sợi quang, iSCSI và FCoE
+ Hiểu iSNS, bắc cầu trung tâm dữ liệu và
chia sẻ cấu hình MPIO + trong Windows Server 2016

- Mô-đun 4: Thực hiện không gian lưu trữ và trùng lặp dữ liệu
+ Thực hiện không gian lưu trữ
+ Quản lý không gian lưu trữ
+ Triển khai trùng lặp dữ liệu

- Mô-đun 5: Cài đặt và định cấu hình Hyper-V và máy ảo
+ Tổng quan về Hyper-V
+ Cài đặt
lưu trữ trên cấu hình Hyper-V + Máy chủ lưu trữ Hyper-V
+ Định cấu hình mạng trên máy chủ lưu trữ Hyper-V
+ Định cấu hình máy ảo Hyper-V
+ Quản lý máy ảo Hyper-V

- Mô-đun 6: Triển khai và quản lý các máy chủ Windows Server và Hyper-V
+ Tổng quan về các container trong Windows Server 2016
+ Triển khai các thùng chứa Windows Server và Hyper-V
+ Cài đặt, định cấu hình và quản lý các thùng chứa

- Mô-đun 7: Tổng quan về tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa
+ Xác định mức độ sẵn sàng
+ Lập kế hoạch cho các giải pháp khắc phục thảm họa và tính sẵn sàng cao với các máy ảo Hyper-V
+ Sao lưu và khôi phục bằng cách sử dụng Sao lưu
Windows Server

- Mô-đun 8: Triển khai và quản lý phân cụm chuyển đổi dự phòng
+ Lập kế hoạch cụm chuyển đổi dự phòng
+ Tạo và định cấu hình cụm chuyển đổi dự phòng mới
+ Duy trì cụm chuyển đổi dự phòng
+ Khắc phục sự cố cụm chuyển đổi dự phòng
+ Thực hiện
Phân cụm chuyển đổi dự phòng cho Hyper- Phân cụm dự phòng cho Hyper- Máy ảo V
+ Tổng quan về tích hợp Hyper-V trong Windows Server 2016 với phân cụm chuyển đổi dự phòng
+ Triển khai và bảo trì các máy ảo Hyper-V trên các cụm chuyển đổi dự phòng
+ Các tính năng chính cho các máy ảo trong môi trường cụm

- Mô-đun 10: Thực hiện cân bằng tải mạng
+ Tổng quan về cụm NLB
+ Định cấu hình cụm NLB
+ Lập kế hoạch triển khai NLB

- Mô-đun 11: Tạo và quản lý hình ảnh triển khai
+ Giới thiệu hình ảnh triển khai
+ Tạo và quản lý hình ảnh triển khai bằng MDT
+ Môi trường máy ảo cho các khối lượng công việc khác nhau

- Mô-đun 12: Quản lý, giám sát và duy trì ảo cài đặt máy
+ tùy chọn tổng quan và triển khai WSUS
+ Cập nhật quy trình quản lý với WSUS
+ Tổng quan về PowerShell DSC
+ Tổng quan về các công cụ giám sát Windows Server 2016
+ Sử dụng Trình theo dõi hiệu suất
+ Nhật ký sự kiện theo dõi
- Bài kiểm tra 70-741: Kết nối với Windows Server 2016
- Mô-đun 1: Lập kế hoạch và triển khai mạng IPv4
+ Lập kế hoạch địa chỉ IPv4
+ Định cấu hình máy chủ IPv4
+ Quản lý và xử lý sự cố kết nối mạng IPv4

- Mô-đun 2: Thực hiện DHCP
+ Tổng quan về vai trò máy chủ DHCP
+ Triển khai DHCP
+ Quản lý và xử lý sự cố DHCP

- Mô-đun 3 : Triển khai IPv6
+ Tổng quan về địa chỉ IPv6
+ Định cấu hình máy chủ IPv6
+ Thực hiện cùng tồn tại IPv6 và IPv4
+ Chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6

- Mô-đun 4: Triển khai DNS
+ Triển khai máy chủ DNS
+ Định cấu hình vùng trong DNS
+ Định cấu hình phân giải tên giữa các vùng DNS
+ Định cấu hình tích hợp DNS với Dịch vụ miền Active Directory (AD DS)
+ Định cấu hình cài đặt DNS nâng cao

- Mô-đun 5: Triển khai và quản lý IPAM
+ Tổng quan về IPAM
+ Triển khai IPAM
+ Quản lý không gian địa chỉ IP bằng cách sử dụng

- Mô-đun 6: Truy cập từ xa trong Windows Server 2016
+ Tổng quan về truy cập từ xa
+ Triển khai Proxy ứng dụng web

- Mô-đun 7: Triển khai DirectAccess
+ Tổng quan về DirectAccess
+ Triển khai DirectAccess bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn bắt đầu
+ Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng DirectAccess tiên tiến

- Mô-đun 8: Triển khai VPN
+ Lập kế hoạch VPN
+ Triển khai VPN

- Mô-đun 9: Triển khai kết nối mạng cho các văn phòng chi nhánh
+ Các tính năng và cân nhắc về mạng cho các văn phòng chi nhánh
+ Triển khai Hệ thống tệp phân tán (DFS) cho các văn phòng chi nhánh
+ Triển khai BranchCache cho các văn phòng chi nhánh

- Mô-đun 10: Định cấu hình các tính năng mạng nâng cao
+ Tổng quan về các tính năng mạng hiệu suất cao
+ Định cấu hình các tính năng mạng Microsoft Hyper-V nâng cao

- Mô-đun 11: Triển khai mạng được xác định bằng phần mềm
+ Tổng quan về mạng được xác định bằng phần mềm
+ Thực hiện ảo hóa mạng
+ Thực hiện bộ điều khiển mạng
Mùi 4 - Bài kiểm tra 70-742: Nhận dạng với Windows Server 2016
- Mô-đun 1: Cài đặt và định cấu hình bộ điều khiển miền
+ Tổng quan về AD DS
+ Tổng quan về bộ điều khiển miền AD DS
+ Triển khai bộ điều khiển miền

- Mô-đun 2: Quản lý đối tượng trong AD DS
+ Quản lý tài khoản người dùng
+ Quản lý nhóm trong AD DS
+ Quản lý đối tượng máy tính trong AD DS
+ Sử dụng Windows PowerShell để quản trị AD DS
+ Triển khai và quản lý OU

- Mô-đun 3: Quản lý cơ sở hạ tầng AD DS nâng cao
+ Tổng quan về triển khai AD DS nâng cao
+ Triển khai môi trường AD DS phân tán
+ Định cấu hình tin cậy AD DS

- Mô-đun 4: Thực hiện và quản trị Trang web và nhân rộng
AD DS + Tổng quan về sao chép AD DS
+ Định cấu hình các trang AD DS
+ Định cấu hình và giám sát sao chép AD DS

- Mô-đun 5: Thực hiện chính sách nhóm
+ Giới thiệu chính sách nhóm
+ Thực hiện và quản trị GPO
+ Phạm vi chính sách nhóm và xử lý chính sách nhóm
+ Khắc phục sự cố ứng dụng GPO

- Mô-đun 6: Quản lý cài đặt người dùng với Chính sách nhóm
+ Thực hiện các mẫu quản trị
+ Cấu hình chuyển hướng thư mục, cài đặt phần mềm và tập lệnh
+ Cấu hình tùy chọn chính sách nhóm

- Mô-đun 7: Bảo mật dịch vụ miền Active Directory
+ Bảo mật bộ điều khiển miền
+ Thực hiện bảo mật tài khoản
+ Thực hiện xác thực kiểm toán
+ Định cấu hình tài khoản dịch vụ được quản lý

- Mô-đun 8: Triển khai và quản lý AD CS
+ Triển khai CA
+ Quản trị CA
+ Khắc phục sự cố và duy trì CA

- Mô-đun 9: Triển khai và quản lý chứng chỉ
+ Triển khai và quản lý mẫu chứng chỉ
+ Quản lý triển khai chứng chỉ, thu hồi và khôi phục
+ Sử dụng chứng chỉ trong môi trường kinh doanh
+ Triển khai và quản lý thẻ thông minh

- Mô-đun 10: Triển khai và quản trị AD FS
+ Tổng quan về các
yêu cầu và lập kế hoạch AD FS + AD FS
+ Triển khai và định cấu hình AD FS
+ Tổng quan về Proxy ứng dụng web

- Mô-đun 11: Triển khai và quản trị AD RMS
+ Tổng quan về AD RMS
+ Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng AD RMS
+ Định cấu hình bảo vệ nội dung AD RMS

- Mô-đun 12: Thực hiện đồng bộ hóa AD DS với Microsoft Azure AD
+ Lập kế hoạch và chuẩn bị đồng bộ hóa thư mục
+ Thực hiện đồng bộ hóa thư mục bằng cách sử dụng Azure AD Connect
+ Quản lý danh tính với đồng bộ hóa thư mục

- Mô-đun 13: Theo dõi, quản lý và khôi phục AD DS
+ Giám sát AD DS
+ Quản lý cơ sở dữ liệu
Active Directory + Tùy chọn sao lưu và phục hồi Active Directory cho AD DS và các giải pháp truy cập và nhận dạng khác
-  Link GoogleDrive.1  -  Link sao lưu khi bị lỗi :

6TB Video học các chuyên ngành tại đây ( là giáo trình tiếng Việt ).

 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?