Video hướng dẫn học Lập trình Python cơ bản tới nâng cao

[tintuc]
Bạn sẽ học được gì
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python
Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python
Video hướng dẫn học Lập trình Python cơ bản tới nâng cao

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....)

- Cách tạo và gọi hàm trong Python

- Xử lý mảng

- Xử lý List

- Xử lý chuỗi

- Xử lý tập tin

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
Bài 1: Có nên học lập trình Python?
  Học thử
00:06:35
Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
  Học thử
00:05:45
Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
  Học thử
00:08:23
Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm

00:10:12
Phần 2: Các khái niệm cơ bản
Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python

00:10:04
Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python

00:08:32
Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python

00:11:46
Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python

00:09:33
Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu

00:10:25
Bài 10: Các loại lỗi trong Python

00:11:13
Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn

00:06:29
Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây

00:05:39
Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

00:03:51
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

00:04:19
Phần 3: Các biểu thức điều kiện
Bài 15: Biểu thức Boolean

00:05:48
Bài 16: Biểu thức If

00:05:16
Bài 17: Biểu thức if ... else

00:04:48
Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau

00:05:35
Bài 19: Biểu thức pass

00:04:25
Bài 20: So sánh số thực trong Python

00:07:05
Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán

00:05:44
Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần

00:04:33
Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng

00:06:14
Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2

00:09:17
Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện

00:04:55
Phần 4: Các vòng lặp
Bài 26: Vòng while

00:11:35
Bài 27: Vòng for

00:09:52
Bài 28: câu lệnh break

00:08:21
Bài 29: câu lệnh continue

00:03:41
Bài 30: Lệnh while/else

00:05:50
Bài 31: Lệnh for/else

00:04:52
Bài 32: Vòng lặp lồng nhau

00:13:45
Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

00:07:43
Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố

00:05:38
Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương

00:05:48
Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện

00:04:03
Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
Bài 37: Các hàm toán học 1

00:06:17
Bài 38: Các hàm toán học 2

00:05:26
Bài 39: round

00:05:02
Bài 40: Time

00:08:49
Bài 41: Random

00:05:47
Bài 42: exit

00:05:25
Bài 43: eval

00:05:24
Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số

00:15:13
Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác

00:07:10
Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

00:04:54
Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện

00:03:36
Phần 6: Cách xây dựng hàm
Bài 48: Khái niệm về hàm

00:04:16
Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm

00:04:58
Bài 50: Cách gọi hàm

00:05:36
Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm

00:03:03
Bài 52: Viết tài liệu cho hàm

00:09:36
Bài 53: Global Variable

00:11:15
Bài 54: Parameter mặc định

00:15:00
Bài 55: Lambda Expression

00:10:50
Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui

00:08:21
Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI

00:09:56
Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI

00:05:20
Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci

00:04:50
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện

00:03:30
Phần 7: Xử lý chuỗi
Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

00:02:21
Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường

00:02:59
Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center

00:11:11
Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip

00:03:53
Bài 65: Hàm startsWith, endsWith

00:12:56
Bài 66: Hàm find, count

00:08:18
Bài 67: Hàm format,substring

00:05:18
Bài 68: Hàm tách chuỗi

00:11:33
Bài 69: Hàm nối chuỗi

00:04:38
Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng

00:07:15
Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi

00:06:40
Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi

00:07:21
Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

00:03:03
Phần 8: List
Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List

00:08:04
Bài 75: Cách duyệt List

00:07:11
Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List

00:09:12
Bài 77: Phương thức insert

00:03:37
Bài 78: Phương thức append

00:03:39
Bài 79: Phương thức remove

00:08:44
Bài 80: Phương thức reverse

00:10:27
Bài 81: Phương thức sort

00:07:03
Bài 82: Slicing-Trích lọc list

00:06:53
Bài 83: List đa chiều

00:12:23
Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1

00:10:51
Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2

00:09:03
Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều

00:14:05
Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện

00:04:07
Phần 9: Xử lý tập tin
Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin

00:03:21
Bài 89: Cách ghi tập tin

00:06:59
Bài 90: Cách đọc tập tin

00:04:02
Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm

00:17:05
Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số

00:10:15
Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện

00:03:05
Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter
Bài 94: Giới thiệu tkinter

00:03:37
Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter

00:10:54
Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter

00:08:57
Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1

00:18:46
Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

00:13:42
Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia

00:12:30
Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện

00:08:44
Phần 11: Tổng kết khóa học
Bài 101: Project tổng hợp

00:25:00


Video hướng dẫn học Lập trình Python cơ bản tới nâng cao


Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1NmjrwzYAjHQxvgLjRqhsO_1FML7XJ_qa?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1_3Whmc5uuv9zAnsUY_60SGhZkSDlGWrf?usp=sharing
  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?