Video khóa học : Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

[tintuc]
Bạn sẽ học được gì ?

  • Rà soát, phát hiện những SAI PHẠM của Doanh nghiệp trong công tác thực hiện ba Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN.
  •     Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai các luật thuế GTGT, TNDN, TNCN.
  •   Các GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng ba luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2017 để phục vụ công tác quyết toán Thuế cuối năm.
  •   Tối ưu hóa thuế để gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp.
  •   Hệ thống hóa các quy định của các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ.
  •   Nhận diện được RỦI RO doanh nghiệp đã, đang và sắp ĐỐI MẶT, và cách GIẢM THIỂU RỦI RO.

Video khóa học : Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

Giới thiệu khóa học :

Có thể, bạn đã biết lên BCTC và tờ khai quyết toán thuế, NHƯNG......bạn chưa có khả năng phát hiện những RỦI RO tiềm ẩn của nó. Và một trong các giải pháp đầu tiên mà Tổng cục Thuế đưa ra tại hầu hết các Hội nghị hiện nay về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là “đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra Thuế” để truy thu thuế. Trong quá trình hoàn thiện BCTC và lên tờ khai quyết toán, có thể bạn phải đối mặt  rất nhiều RỦI RO ở trong đó

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:

- Rủi ro về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT khi thực hiện chính sách thuế mới là gì?

- Rủi ro về thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới là gì?

- Rủi ro về thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN khi thực hiện chính sách thuế mới là gì?

Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng. Tham gia khóa học để nhận dạng những rủi ro ấy.
Đối tượng học viên:

    Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế
    Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệp để kiểm soát RỦI RO tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
    Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
    Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng quyết toán thuế

Nội dung khóa học:

    Giới thiệu tổng quan khóa học.
    Phát hiện rủi ro tiềm ẩn và cách khắc phục các sai phạm về thuế GTGT.
    Phát hiện rủi ro tiềm ẩn và cách khắc phục các sai phạm về thuế TNCN.
    Phát hiện rủi ro tiềm ẩn và cách khắc phục các sai phạm về thuế TNDN.
    Phần 1: Giới thiệu khóa học

        Bài 1: Giới thiệu khóa học   
        Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học   
    Phần 2: PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN và CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT

        Bài 3: Rà soát về Chính sách thuế GTGT áp dụng trong năm tài chính 2017   
        Bài 4: Tình huống 1: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hình thức thanh toán ?   
        Bài 5: Tình huống 2: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hình thức thanh toán ?   
        Bài 6: Tình huống 3: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc NCC xuất hóa đơn sai thời điểm ?   
        Bài 7: Tình huống 4: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn sai thuế suất ?   
        Bài 8: Tình huống 5: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn DN bỏ địa điểm kinh doanh ?   
        Bài 9: Tình huống 6: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bên bán chưa kê khai thuế ?   
        Bài 10: Tình huống 7: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn quá thời hạn thanh toán ?   
        Bài 11: Tình huống 8: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí phúc lợi cho người lao động ?   
        Bài 12: Tình huống 9: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với thanh toán bằng tài khoản cá nhân ?   
        Bài 13: Tình huống 10: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?   
        Bài 14: Tình huống 11: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?   
        Bài 15: Tình huống 12: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?   
        Bài 16: Tình huống 13: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành   
        Bài 17: Tình huống 14: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành   
        Bài 18: Tình huống 15: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành   
    Phần 3: PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ TNCN

        Bài 19: Rà soát về Chính sách thuế TNCN áp dụng trong năm tài chính 2017   
        Bài 20: Tình huống 16: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho bản thân   
        Bài 21: Tình huống 17: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc   
        Bài 22: Tình huống 18: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc   
        Bài 23: Tình huống 19: Sai sót về giảm trừ các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học ?   
        Bài 24: Tình huống 20: Sai sót về các trường hợp làm bản cam kết 02/CK/TNCN ?   
        Bài 25: Tình huống 21: Sai sót về các trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi ?   
        Bài 26: Tình huống 22: Sai sót về Ủy quyền quyết toán thuế TNCN của người lao động ?   
        Bài 27: Tình huống 23: Sai sót về kế toán cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm ?   
        Bài 28: Tình huống 24: Sai sót về các khoản chi phúc lợi, biếu, tặng, hỗ trợ cho người lao động?
        Bài 29: Tình huống 25: Sai sót về thu nhập từ trúng trưởng   
        Bài 30: Tình huống 26: Sai sót về thuế TNCN với nhà thầu nước ngoài ?   
        Bài 31: Tình huống 27: Sai sót về thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn ?   
        Bài 32: Tình huống 28: Sai sót về thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán ?   
    Phần 4: PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ TNDN

        Bài 33: Rà soát về Chính sách thuế TNDN áp dụng trong năm tài chính 2017   
        Bài 34: Tình huống 29: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất hàng loạt ?   
        Bài 35: Tình huống 30: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất theo đơn hàng ?   
        Bài 36: Tình huống 31: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất liên tục ?   
        Bài 37: Tình huống 32: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với hợp đồng lao động   
        Bài 38: Tình huống 33: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với hồ sơ người lao động   
        Bài 39: Tình huống 34: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với chi phí thưởng   
        Bài 40: Tình huống 35: Sai phạm về chi phí phúc lợi, hỗ trợ cho người lao động ?   
        Bài 41: Tình huống 36: Sai phạm về các khoản tài trợ, ủng hộ   
        Bài 42: Tình huống 37: Sai phạm về chi phí quảng cáo   
        Bài 43: Tình huống 38: Sai phạm về hàng biếu, tặng khách hàng ?   
        Bài 44: Tình huống 39: Sai phạm ghi nhận các khoản chi phí trích trước ?   
        Bài 45: Tình huống 40: Sai phạm ghi nhận các khoản trích lập dự phòng ?   
        Bài 46: Tình huống 41: Sai phạm ghi nhận các khoản chi phí lãi vay ?   
        Bài 47: Tình huống 42: Sai phạm hạch toán các hóa đơn năm trước ?   
        Bài 48: Tình huống 43: Sai phạm về ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm   
        Bài 49: Tình huống 44: Sai phạm về ghi nhận doanh thu bất thường   
        Bài 50: Tình huống 45: Sai phạm về giao dịch liên kết   


Pass Unrar : www.KeyBanQuyen.xyz

Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1DvuQqbVP5q9xEvb-K9MuqmqZHs0_pFCj?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1QQy84PUE81llfZ7h4C4_QPojq0HtV91g?usp=sharing
Hoặc :
https://drive.google.com/drive/folders/18TB1DIyQXqcC4bOA040MqdVOxdnu2Sr6?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?