Video hướng dẫn học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Giáo trình Tiếng Việt.

[tintuc]
Đây là bộ giáo trình Video học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Tiếng Việt.Kèm hướng dẫn chi tiết từng bước rất trực quan. Kèm theo đó và các file mẫu,bài tập và bài giải giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng về Excel theo chiều hướng tốt nhất có thể.
Video hướng dẫn học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Giáo trinhTiếng Việt.

Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 - Bài 2).
1. Các file cần thiết để học.mp4
2. Thiết lập môi trường.mp4
Excel-Chuyen-Nghiep.zip
Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 - Bài 7).
3. Khởi động Excel.mp4
4. Tạo workbook mới.mp4
5. Lưu workbook.mp4
6. Mở 1 workbook có sẵn.mp4
7. Cấu trúc của workbook.mp4
Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 - Bài 23).
10. Nhập ngày và giờ.mp4
11. Nhập số dạng chữ.mp4
12. Chỉnh sửa nội dung của 1 ô.mp4
13. Xuống dòng trong 1 ô.mp4
14. Copy & Paste dữ liệu.mp4
15. Undo & Redo.mp4
16. Chèn ô, cột và dòng.mp4
16. Xóa ô, cột và dòng.mp4
18. Thay đổi chiều rộng của cột và dòng.mp4
19. Ẩn và hiện cột và dòng.mp4
20. Nhập tự động.mp4
21. Thao tác chọn dữ liệu hiệu quả.mp4
22. Thêm chú thích.mp4
23, Tìm kiếm.mp4
8. Nhập dữ liệu chữ.mp4
9. Nhập dữ liệu số.mp4
Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 - Bài 30).
24. Định dạng worksheet.mp4
25. Tạo mới worksheet.mp4
26. Xoá worksheet.mp4
27. Di chuyển worksheet.mp4
28. Copy worksheet.mp4
29. Hiển thị danh sách worksheet.mp4
30. Ẩn và hiện worksheet.mp4
Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 - Bài 40).
31. Định dạng kiểu số và kiểu phần tră.mp4
32. Định dạng kiểu ngày tháng.mp4
33. Thay đổi màu sắc và cỡ chữ.mp4
34. Merge cells & wrap text.mp4
35. Canh lề nội dung.mp4
36. Thiết lập hướng hiển thị dữ liệu.mp4
37. Thêm đường viền.mp4
38. Cách định dạng nhanh.mp4
39. Hiển thị dưới dạng bị gạch bỏ.mp4
40. Xoá nội dung và định dạng của ô.mp4
Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 - Bài 46).
41. Tạo Header & Footer.mp4
42. Kiểm tra nội dung in ấn.mp4
43. Phân trang.mp4
44. Thiết lập tiêu đề cho các trang.mp4
45. Thiết lập thông số in & In.mp4
46. In một vùng dữ liệu.mp4
Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 - Bài 76).
47. Tính toán đơn giản.mp4
48.Copy & paste công thức.mp4
49. Các loại tham chiếu.mp4
50. Hàm toán học - ABS.mp4
50. Kiểm tra tính toán.mp4
52. Hàm toán học - INT.mp4
53. Hàm toán học - MOD.mp4
54. Hàm toán học - ROUND.mp4
55. Hàm thống kê - SUM.mp4
56. Hàm thống kê - COUNT.mp4
57. Hàm thống kê - MAX.mp4
58. Hàm thống kê - MIN.mp4
59. Hàm thống kê - AVERAGE.mp4
60. Hàm thống kê - RANK.mp4
61. Hàm xử lý chuỗi - LEFT.mp4
62. Hàm xử lý chuỗi - RIGHT.mp4
63. Hàm xử lý chuỗi - MID.mp4
64. Hàm xử lý chuỗi - LEN.mp4
65. Hàm xử lý chuỗi - TRIM.mp4
66. Hàm xử lý chuỗi - CONCATENATE.mp4
67. Hàm xử lý ngày giờ - WEEKDAY.mp4
68. Hàm xử lý ngày giờ - TEXT.mp4
69. Hàm xử lý ngày giờ - DAY.mp4
70. Hàm xử lý ngày giờ - MONTH.mp4
71. Hàm xử lý ngày giờ - YEAR.mp4
72. Hàm xử lý ngày giờ - DATEDIF.mp4
73. Hàm luận lý - AND.mp4
74. Hàm luận lý - OR.mp4
75. Hàm điều kiện - IF.mp4
76. Hàm tìm kiếm -  VLOOKUP & HLOOKUP.mp4
Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 - Bài 84).
77. Bài tập 1.mp4
78. Bài tập 2.mp4
79. Bài tập 3.mp4
80. Bài tập 4.mp4
81. Bài giải 1.mp4
82. Bài giải 2.mp4
83. Bài giải 3.mp4
84. Bài giải 4.mp4
Phần 9 Excel Chart (Bài 85 - Bài 89).
85. Tạo Chart.mp4
86. Thay doi loai Chart.mp4
87. Định dạng chart.mp4
88. Thêm đường xu hướng.mp4
89. Tạo chart là một worksheet.mp4
Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 - Bài 96).
90. Sắp xếp dữ liệu.mp4
91. Xoá dữ liệu trùng lặp.mp4
92. Freezepane.mp4
93. Tách dữ liệu.mp4
94. Subtotals.mp4
95. Lọc và rút trích dữ liệu.mp4
96. Data Validation.mp4
Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 - Bài 125).
100. Hàm thống kê - SUMPRODUCT.mp4
101. Hàm thống kê - COUNTA.mp4
102. Hàm thống kê - COUNTBLANK.mp4
103. Hàm thống kê - COUNTIF.mp4
104. Hàm xử lý chuỗi - REPLACE.mp4
105. Hàm xử lý chuỗi - UPPER.mp4
106. Hàm xử lý chuỗi - LOWER.mp4
107. Hàm xử lý chuỗi - PROPER.mp4
108. Hàm xử lý ngày giờ - DATE.mp4
109. Hàm xử lý ngày giờ -TIME.mp4
110. Hàm xử lý ngày giờ - HOUR.mp4
111. Hàm xử lý ngày giờ - MINUTE.mp4
112. Hàm xử lý ngày giờ - SECOND.mp4
113. Hàm xử lý ngày giờ - TODAY.mp4
114. Hàm xử lý ngày giờ - NOW.mp4
115. Hàm xử lý ngày giờ - ISBLANK.mp4
116. Hàm xử lý ngày giờ - ISERROR.mp4
117. Hàm xử lý ngày giờ - ISNA.mp4
118. Hàm tìm kiếm - MATCH.mp4
119. Hàm tìm kiếm - INDEX.mp4
120. Hàm cơ sở dữ liệu - DSUM.mp4
121. Hàm cơ sở dữ liệu - DMAX.mp4
122. Hàm cơ sở dữ liệu - DMIN.mp4
123. Hàm cơ sở dữ liệu - DAVERAGE.mp4
124. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNT.mp4
125. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNTA.mp4
97. Hàm toán học - SQRT.mp4
98. Hàm toán học - PRODUCT.mp4
99. Hàm thống kê - SUMIF.mp4
Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 - Bài 133).
126. Tạo định dạng có điều kiện.mp4
127. Thay đổi qui tắc định dạng có điều.mp4
128. Thêm và xoá các qui tắc định dạng có....mp4
129. Định dạng có điều kiện bằng data bar.mp4
130. Định dạng có điều kiện bằng color.mp4
131. Định dạng có điều kiện bằng icon.mp4
132. Làm nổi bật các giá trị trùng lặp.mp4
133. Làm nổi bật các giá trị lớn nhất hoặc..mp4
Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 - Bài 140).
134. Chèn clipart.mp4
135. Chèn Shape.mp4
136. Chèn smartart.mp4
137. Thêm hình ảnh.mp4
138. Thêm ảnh nền cho worksheet.mp4
139. Sắp xếp các đối tượng hình ảnh.mp4
140. Nhóm các đối tượng hình ảnh.mp4
Phần 14 Bảo mật (Bài 141 - Bài 145).
141. Bảo vệ một worksheet.mp4
142. Bảo vệ một phần của worksheet.mp4
143. Ẩn công thức tính toán.mp4
144. Bảo vệ cấu trúc worksheet.mp4
145. Bảo vệ workbook bằng mật khẩu.mp4
Phần 15 Pivot Table (Bài 146 - Bài 160).
146. Tạo Pivot Table.mp4
147. Di chuyển Pivot Table.mp4
148. Xoá Pivot Table.mp4
149. Xem dữ liệu chi tiết.mp4
150. Định dạng hiển thị cho giá trị thống kê.mp4
151. Thay đổi công thức thống kê.mp4
152. Hiển thị giá trị thống kê dưới dạng %.mp4
153. Sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table.mp4
154. Lọc dữ liệu cột & dòng.mp4
155. Tạo report filter.mp4
156. Tạo slicer.mp4
157. Quản lý & định dạng slicer.mp4
158. Định dạng Pivot Table.mp4
159. Cập nhật Pivot Table.mp4
160. Xử lý các ô không có giá trị.mp4
Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 - Bài 166).
161. Tạo Pivot chart.mp4
162. Thay đổi loại Pivot chart.mp4
163. Lọc dữ liệu.mp4
164. Định dạng Pivot chart.mp4
165. Di chuyển Pivot chart.mp4
166. Xoá Pivot chart.mp4
Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 - Bài 174).
167. Bài tập 5.mp4
168. Bài tập 6.mp4
169. Bài tập 7.mp4
170. Bài tập 8.mp4
171. Bài giải 5.mp4
172. Bài giải 6.mp4
173. Bài giải 7.mp4
174. Bài giải 8.mp4
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.xyz
Pass Unrar : www.KeyBanQuyen.VN
( Chúng tôi cần đặt Pass để tránh DMCA và các Cloud lưu trữ sẽ xóa File nên mong Quý Vị cảm thông về sự bất tiện này ).

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.VN sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?