Tìm hiểu và học về lập trình Kotlin tiếng Việt toàn tập .

[tintuc]
Trong bài viết này www.KeyBanQuyen.VN sẽ Share tới các bạn đang cần học về lập trình Kotlin .
Ngôn ngữ Kotlin là gì?
Tìm hiểu và học về lập trình Kotlin tiếng Việt toàn tập .

Tìm hiểu và học về lập trình Kotlin tiếng Việt toàn tập .

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình mới từ JetBrains. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2011 khi JetBrains công bố một dự án mới có tên là "Kotlin". Giống như Swift, Kotlin là một ngôn ngữ mã nguồn mở.

Giống như Java, C, và C++, Kotlin cũng là một ngôn ngữ kiểu tĩnh, "statically typed programming language".  Ngôn ngữ kiểu tĩnh là những ngôn ngữ mà các variable cần phải định danh trước khi được sử dụng. Có nghĩa là variable cần phải khai báo và khởi tạo trước.
Về cơ bản thì kiểu Static typing không có nghĩa là chúng ta cần phải khai báo toàn bộ variable trước tiên. Chúng có thể được khởi tạo ở bất cứ đâu trong ứng dụng và các lập trình viên phải làm việc đó, để sử dụng những variable ở nơi mà mình cần.
Điểm mạnh của Kotlin là gì?

Kotlin biên dịch tới JVM bytecode hoặc JavaScript, giống như Java, Bytecode ở đây nghĩa là sau khi biên dịch code sẽ được chạy qua một máy ảo thay vì là bộ vi xử lý của máy tính. Bằng cách này thì source code có thể chạy trên mọi nền tảng. Sau khi chương trình Kotlin được convert thành bytecode, nó sẽ được tải qua network và thực thi bởi JVM(Java Virtual Machine).
Kotlin có thể sử dụng toàn bộ những Framework và thư viện sẵn có của Java. Điểm đặc biệt nhất về Kotlin là nó có thể dễ dàng kết hợp với Maven, Gradle và các hệ thống build khác.
Kotlin là một ngôn ngữ rất dễ học, cú pháp rất trong sách và dễ hiểu. Kotlin có nét giống như Scala nhưng đơn giản hơn.
 
JetBrains cũng đã đính kèm tính năng tự động chuyển đổi Java thành Kotlin, qua đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho lập trình viên.
Giống như Swift, thì Kotlin cũng là một ngôn ngữ an toàn, với cơ chế null-safety, sẽ không còn khái niệm NullPointerExceptions nữa.
Tìm tài liệu học tập Kotlin ở đâu ?
Ở đây www.KeyBanQuyen.VN chứ ở đâu. Hôm nay AD xin chia sẻ tới bạn đọc bộ Video tiếng Việt học lập trình Kotlin từ cơ bản tới nâng cao .
Danh sách các bài học tại đây :
Bài 1 Có nên học lập trình Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 2 Cài đặt JDK_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 3 Cài đặt công cụ lập trình Kotlin._[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 4 Đăng ký Jetbrain Education_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 5 Tạo ứng dụng Hello Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 6 Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 7 Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 8 Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 9 Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 10 Các toán tử quan trọng trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 11 Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 12 Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 13 Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 14 Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 15 Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 16 Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 17 Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 18 Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 19 Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 20 Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 21 Vòng lặp while trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 22 Vòng lặp do while trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 23 Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 24 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 25 Bài tập rèn luyện-Giải toán học_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 26 Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 27 Danh Sách các bài tập tự rèn luyện_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 28 Khái niệm về biệt lệ_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 29 Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 30 Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 31 Thư viện xử lý dữ liệu số_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 32 Thư viện xử lý ngày tháng_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 33 Thư viện toán học_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 34 Thư viện xử lý số ngẫu nhiên_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 35 Thư viện xử lý chuỗi_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 36 Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 37 Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 38 Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 39 Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 40 Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 41 Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 42 Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 43 Các Cách tách chuỗi trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 44 Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 45 Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 46 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 47 Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 48 Các Bài tập tự rèn luyện_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 49 Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 50 Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 51 Xử lý Collections trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 52 Bài tập rèn luyện - Mảng_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 53 Bài tập rèn luyện - Collections_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 54 Bài tập tự rèn luyện - Mảng_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 55 Bài tập tự rèn luyện - Collections_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 56 Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 57 Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 58 Quy tắc Khai báo các thuộc tính_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 59 Quy tắc Khai báo các getter-setter_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 60 Quy tắc Khai báo các phương thức_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 61 Các loại phương thức_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 62 Tham chiếu this _[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 63 Kỹ thuật Overloading_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 64 Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 65 Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 66 Kỹ thuật kế thừa từ class_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 67 Kỹ thuật kế thừa từ interface_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 68 Overriding Method_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 69 Tính đa hình_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 70 Data Classes_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 71 Nested Classes_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 72 Inner Classes_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 73 Enum Classes_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 74 Extensions Method trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 75 Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 76 Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 77 Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 78 Các bài tập tự rèn luyện_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 79 Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 80 Xử lý Text File trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 81 Xử lý Serialize File trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 82 Xử lý XML File trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 83 Xử lý JSon trong Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 84 Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 85 Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 86 Bài tập tự rèn luyện xử lý text file_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 87 Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 88 Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 89 Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 90 Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 91 Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 92 Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 93 Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 94 Kết xuất Executable cho Kotlin_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 95 Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học_[ www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Tài liệu.rar
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film  tại đây   


Liên hệ để có Link tải :) Fee 150K. Khóa học tiếng Việt.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?