Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 . [ VIP ]

[tintuc]
Trong bài viết này www.KeyBanQuyen.VN chia sẻ tới bạn đọc bộ tài liệu : Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 .
Trước là để các bạn yêu thích quản trị mạng có thể tự học tại nhà. Vì đây là giáo trình Video, 1 số bài đầu là lý thuyết còn lại à Video học từng bước Step by Step rất trực quan,bạn có thể xem trên Tivi,Smart Phone hay Tablet và hiển nhiên có thể học ở bất kỳ không gian,thời gian nào. Sau là dành tặng các bạn đã đi làm,muốn nâng cao chuyên môn ... để tiền lương và vị trí công tác được " vút bay ".

Luyện xong bộ Video này là bạn đã có chỗ đứng trong chốn Võ Lâm Network rồi đó.!
Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 . [ VIP ]

Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 . [ VIP ]

Danh sách LAB Exam 70-740:
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_1 Welcome_To_The_Course.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_2 About_The_Author.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_3 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_4 History_Of_Windows_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_5 Windows_Server_2016_SKU_s.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_6 Understanding_Installation_Modes.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_7 Deploying_Windows_Server_2016_Using_Install_Media.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_8 Overview_Of_Server_Manager.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_9 Adding_Roles_And_Features_Using_Server_Manager.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_10 Adding_Roles_And_Features_Using_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_11 Adding_Roles_And_Features_Using_Dism_Including_Offline_Configurations.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_12 Discovery_Current_OS_Instances_With_Microsoft_Assessment_And_Planning_Toolkit.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_13 Performing_An_Upgrade_To_Windows_Server_2016.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_14 Upgrading_A_Cluster_To_Windows_Server_2016.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_15 Perform_Offline_Image_Maintenance.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_16 Monitoring_Windows_Server_With_Performance_Monitor_And_Resource_Monitor.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_17 Patching_Windows_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_18 Deploying_Windows_Server_Update_Services_WSUS.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_19 Managing_WSUS.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_20 Deploy_And_Manage_Windows_Defender.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_21 Integrate_Windows_Defender_With_WSUS_And_Windows_Update.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_22 Backup_Windows_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_23 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_24 Understanding_Activation_Options_For_Windows_Server_2016.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_25 Deploying_A_KMS_Server_Part_-_1.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_26 Deploying_A_KMS_Server_Part_-_2.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_27 Deploying_Active_Directory_Based_Activation.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_28 Using_Automatic_Virtual_Machine_Activation.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_29 Picking_An_Activation_Method.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_30 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_31 Overview_Of_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_32 Powershell_Versions.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_33 Configuring_The_Powershell_Environment.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_34 Using_Powershell_Help.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_35 Remote_Management_With_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_36 Creating_Scripts_With_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_37 Maintain_Images_With_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_38 Understanding_Powershell_Desired_State_Configuration.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_39 Using_Desired_State_Configuration.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_40 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_41 Overview_Of_Nano_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_42 Roles_And_Features_In_Nano_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_43 Creating_A_Nano_Server_Image_With_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_44 Creating_A_Nano_Server_Image_With_Image_Builder.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_45 Patching_Nano_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_46 Managing_Nano_Server_Options.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_47 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_48 Review_Of_Storage_In_Windows_Server_2016.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_49 Disks_Volumes_And_Partitions.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_50 Understanding_The_Differences_Between_NTFS_And_ReFS.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_51 Managing_Permissions_With_GUI_And_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_52 Overview_Of_VHD_And_VHDX.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_53 Resizing_VHDX_Files.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_54 Overview_Of_SMB_3.0.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_55 Creating_An_SMB_Share.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_56 Creating_An_NFS_Share.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_57 Deploying_An_iSCSI_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_58 Understanding_And_Using_MPIO.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_59 Using_Data_Deduplication.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_60 Planning_Backup_And_Recovery.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_61 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_62 Overview_Of_Storage_Replica.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_63 Deploying_And_Using_Storage_Replica.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_64 Overview_Of_Storage_Spaces_Direct.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_65 Deploying_Storage_Spaces_Direct.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_66 Using_Storage_Spaces_Direct_And_Storage_Replica_Together.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_67 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_68 Overview_Of_Virtualization.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_69 Overview_Of_Hyper-V.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_70 Installing_Hyper-V.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_71 Deploying_A_VM.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_72 Configuring_Nested_Virtualization.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_73 Understanding_The_Difference_Between_Generation_1_And_Generation_2_VMs.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_74 Upgrade_VMs_To_Version_8.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_75 Using_Secure_Boot.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_76 Overview_Of_Dynamic_Memory.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_77 Using_Hot_Add_Remove_Of_Memory.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_78 Understanding_NUMA.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_79 Using_Linux_Instances_With_Hyper-V.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_80 Using_Hyper-V_Virtual_Switches_And_vmNICs.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_81 Using_Hot_Add_Remove_Of_vmNICs.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_82 Using_VMQ_vRSS_And_VMMQ.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_83 Using_VM_Network_Resiliency.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_84 Using_Virtual_Fiber_Channel.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_85 Using_Checkpoints_And_Production_Checkpoints.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_86 Import_And_Export_Of_VMs.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_87 Configure_Storage_QoS_And_Network_QoS.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_88 Configuring_Live_Migration.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_89 Overview_Of_Hyper-V_Replica.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_90 Deploying_Hyper-V_Replica.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_91 Using_Hyper-V_Replica_With_Azure.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_92 Using_NIC_Teaming.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_93 Using_Switch_Embedded_Teaming.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_94 Overview_Of_Discrete_Device_Assignment.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_95 Managing_Hyper-V_With_Powershell.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_96 Using_Powershell_Direct.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_97 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_98 Overview_Of_Containers_And_Docker.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_99 Installing_Containers.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_100 Downloading_Images.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_101 Creating_A_Dockerfile.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_102 Creating_A_Container.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_103 Understanding_Container_Networking.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_104 Using_Hyper-V_Containers.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_105 Overview_Of_Dockerhub.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_106 Module_Introduction.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_107 Overview_Of_High_Availability.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_108 Understanding_Quorum.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_109 Review_Of_Quorum_Resource_-_Witness_Types.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_110 Changing_Quorum_For_Cluster.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_111 Overview_Of_Site-Awareness_And_Node_Fairness.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_112 Installing_Failover_Clustering_Feature.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_113 Creating_Cluster_Roles.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_114 Draining_Roles_From_Nodes.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_115 Overview_Of_Cluster_Shared_Volumes.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_116 Using_Cluster_Shared_Volumes.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_117 Overview_Of_Scale-Out_File_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_118 Creating_A_Scale-Out_File_Server.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_119 Using_VHD_Sets_For_Guest_Clustering.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_120 Overview_Of_Storage_And_Network_Resiliency.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_121 Configuration_Of_The_Node_Isolation_And_Quarantine_Settings.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_122 Overview_Of_Network_Load_Balancing.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_123 Deploying_Network_Load_Balancing.mp4
[ www.KeyBanQuyen.VN ]_124 Wrap_Up_And_Thank_You.mp4
Danh sách LAB Exam 70-741:
01 - Welcome To The Course.mp4
02 - About The Author.mp4
03 - IP Overview.mp4
04 - IPv4 Addresses And MAC Address.mp4
05 - IPv4 Address Structure.mp4
06 - Classes Of IPv4 Addresses.mp4
07 - IPv4 Traffic Routing With Subnets And Gateways.mp4
08 - Special Types Of IPv4 Address.mp4
09 - Customizing Routing Of IP.mp4
10 - Configuring IP Addresses.mp4
11 - Tools To Manage IP.mp4
12 - IPv6 Overview.mp4
13 - IPv6 Addresses.mp4
14 - IPv6 Protocol Translation.mp4
15 - IPv6 Interface ID Explained.mp4
16 - Overview Of DHCP.mp4
17 - Deploying DHCP.mp4
18 - Using DHCP Reservations.mp4
19 - Enabling DHCP High Availability.mp4
20 - Configuring DHCP Options.mp4
21 - Managing DHCP.mp4
22 - Overview Of DNS.mp4
23 - Installing DNS.mp4
24 - Types Of DNS Zone And Replication.mp4
25 - Types Of DNS Resource Records.mp4
26 - Configuring Global Names DNS Zone.mp4
27 - Configuring DNS Zone Delegation.mp4
28 - Deploying DNSSEC.mp4
29 - Using DNS Policies.mp4
30 - Configuring DNS Server Properties.mp4
31 - Overview And Goals Of IPAM.mp4
32 - IPAM Installation.mp4
33 - Using RBAC With IPAM.mp4
34 - Overview Of Remote Access Requirements.mp4
35 - Web Application Proxy Overview.mp4
36 - Deploying Web Application Proxy.mp4
37 - Using Network Policy Server.mp4
38 - VPN Overview.mp4
39 - Installing VPN Server.mp4
40 - Using Connection Manager Administration Kit.mp4
41 - Overview Of DirectAccess.mp4
42 - Installing DirectAccess.mp4
43 - SDN Overview.mp4
44 - SDNv1 With Windows Server 2012 And 2012 R2.mp4
45 - SDNv2 In Windows Server 2016.mp4
46 - Utilizing The SLB.mp4
47 - Deploying SDNv2.mp4
48 - Network Security Groups Overview.mp4
49 - Overview And Deploying NIC Teaming.mp4
50 - Deploying Switch Embedded Teaming.mp4
51 - Using Network Acceleration Technologies.mp4
52 - Using SMB.mp4
53 - DFS Review.mp4
54 - Understanding DFS-R.mp4
55 - Deploying DFS-R.mp4
56 - BranchCache Overview.mp4
57 - Implementing BranchCache.mp4
58 - Wrap Up And Thank You.mp4

Danh sách LAB Exam 70-742:
Active Directory Domain Services :
01. Active Directory Overview.mp4
02. Understanding Forests and Trees.mp4
03. Installing Active Directory Domain Services.mp4
04. Creating a new Domain in a new Forest.mp4
05. Adding and removing Domain Controllers.mp4
06. Installing a DC on Server Core.mp4
07. Installing a DC from Media.mp4
08. Domain Trust Types and Advanced Trust Configuration (Trust Authentication, SID Filtering, Name Suffix Routing).mp4
09. Multi-Forest Environment Management.mp4
10. Domain and Forest Levels.mp4
11. Global Catalogs.mp4
12. Using Read-Only Domain Controllers.mp4
13. Understanding Flexible Single Master Operations (FSMO) Roles.mp4
14. Managing FSMO Roles.mp4
15. Configure UPN Suffixes.mp4

Domain Controller and Site Management :
01. Upgrading Domain Controllers.mp4
02. Upgrading Domains.mp4
03. Active Directory Site Introduction.mp4
04. Creating Active Directory Sites and Site Links.mp4
05. View DNS Service Records.mp4
06. Configure DNS Site Coverage.mp4
07. Domain Controllers in Azure.mp4
08. Move Domain Controllers Between Sites.mp4
09. Domain Controller Cloning.mp4
10. NTDS Management and Metadata Cleanup.mp4
11. Backing Up Active Directory.mp4
12. Performing Active Directory Restoration.mp4
13. Using Active Directory Snapshots.mp4

Active Directory Object Management :
01. Active Directory Object Types.mp4
02. Creating Active Directory Users.mp4
03. Creating Active Directory Computers and Joining a Domain.mp4
04. Managing User and Computer Objects with Graphical Tools.mp4
05. Managing User and Computer Objects with PowerShell.mp4
06. Using Organizational Units.mp4
07. Active Directory Group Types.mp4
08. Managing Active Directory Groups.mp4
09. Managing Active Directory Groups with Group Policy.mp4
10. Using Virtual Accounts.mp4
11. Using the Active Direcotry Recycle Bin.mp4
12. Privileged Access Management Overview.mp4

 Active Directory Policies :
01. Active Directory Policies.mp4
02. Managed Service Accounts and Group Managed Service Accounts.mp4
03. Configure Kerberos Constrained Delegation.mp4
04. Manage Service Principal Names.mp4
05. Configure Password Policy Settings.mp4
06. Use Password Settings Objects.mp4
07. Configure Account Policies.mp4

Group Policy :
01. Group Policy.mp4
02. Using Group Policy WMI Filters.mp4
03. Implementing Group Policy Preferences and Item-Level Targeting.mp4
04. Configuring Group Policy Slow Link Processing Options.mp4
05. Creating Custom Administrative Templates.mp4
06. Convert ADM Files to ADMX Files.mp4
07. Configure Software Installation, Folder Redirection and Scripts.mp4
08. Configure Group Policy Caching.mp4
09. Forcing Group Policy update.mp4
10. Backing up and restoring GPOs.mp4
11. Delegate Group Policy Management.mp4
12. Troubleshooting Group Policy Applications and Common Causes of Problems.mp4
13. Using Advanced Group Policy Management (AGPM).mp4

Active Directory Certificate Services :
01. Overview of Public Key Infrastructure (PKI).mp4
02. Installing ADCS.mp4
03. Configuring Enterprise Certificate Authority (CA).mp4
04. Implementing Automatic Certificate Deployment and Renewal.mp4
05. Implementing Key Archival and Recovery Processes.mp4
06. Designing Separation of Roles with ADCS.mp4

 Active Directory Federation Services :
01. The need for ADFS and how it works.mp4
02. Installing ADFS.mp4
03. Configuring ADFS.mp4
04. Integrating ADFS with Cloud Services.mp4
05. Integration with Azure Active Directory.mp4
06. Updating Certificates with Azure AD Connect.mp4

 Web Application Proxy :
01. WAP Overview.mp4
02. Deploying WAP.mp4
03. Publish Apps with WAP.mp4
04. Publish Remote Desktop Gateway with WAP.mp4

Active Directory Rights Management Services :
01. Ways to Protect Data.mp4
02. Active Directory RMS and Azure RMS.mp4
03. Using Microsoft Rights Management Connector and RMS.mp4
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.xyz


Link GoogleDrive :   Link sao lưu khi bị lỗi :
 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?