Video hướng dẫn học lập trình Python tiếng Việt.

[tintuc]
Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.Vào tháng 7 năm 2018, Van Rossum đã từ chức Leader trong cộng đồng ngôn ngữ Python sau 30 năm lãnh đạo.

Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã "bành trướng" sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix. Mặc dù sự phát triển của Python có sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, nhưng Guido van Rossum hiện nay vẫn là tác giả chủ yếu của Python. Ông giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định hướng phát triển của Python.
Video hướng dẫn học lập trình Python tiếng Việt.

Video hướng dẫn học lập trình Python tiếng Việt.

Bài 1 Có nên học lập trình Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 2 Cách tải và cài đặt Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 4 Tạo Project Python trong PyCharm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 6 Cách ghi chú lệnh trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 7 Các toán tử thường dùng trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 9 Các kiểu xuất dữ liệu_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 10 Các loại lỗi trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 14 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 15 Biểu thức Boolean_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 16 Biểu thức If_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 17 Biểu thức if ... else_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 18 Biểu thức If ... elif lồng nhau_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 19 Biểu thức pass_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 20 So sánh số thực trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 21 Sử dụng ifelse như phép gán_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 25 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 26 Vòng while_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 27 Vòng for_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 28 câu lệnh break_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 29 câu lệnh continue_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 30 Lệnh whileelse_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 31 Lệnh forelse_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 32 Vòng lặp lồng nhau_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 36 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 37 Các hàm toán học 1_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 38 Các hàm toán học 2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 39 round_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 40 Time_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 41 Random_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 42 exit_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 43 eval_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 47 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 48 Khái niệm về hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 49 Cấu trúc tổng quát của hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 50 Cách gọi hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 51 Nguyên tắc hoạt động của hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 52 Viết tài liệu cho hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 53 Global Variable_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 54 Parameter mặc định_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 55 Lambda Expression_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 56 Giới thiệu về hàm đệ qui_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 60 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 62 Hàm upper, lower -in HOA-thường_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 63 Hàm căn lề rjust, ljust, center_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 65 Hàm startsWith, endsWith_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 66 Hàm find, count_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 67 Hàm format,substring_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 68 Hàm tách chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 69 Hàm nối chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 73 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 74 Cách khai báo và sử dụng List_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 75 Cách duyệt List_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 76 Gán giá trị cho các phần tử trong List_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 77 Phương thức insert_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 78 Phương thức append_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 79 Phương thức remove_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 80 Phương thức reverse_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 81 Phương thức sort_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 82 Slicing-Trích lọc list_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 83 List đa chiều_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 84 Bài tập rèn luyện-xử lý list-1_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 85 Bài tập rèn luyện-xử lý list-2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 87 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 88 Vì sao phải lưu tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].avi
Bài 88 Vì sao phải lưu tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 89 Cách ghi tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 90 Cách đọc tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 93 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 94 Giới thiệu tkinter_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 95 Cách tạo cửa sổ với tkinter_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 96 Các control cơ bản trong tkinter_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 100 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bài 101 Project tổng hợp_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film  tại đây   


Liên hệ để có Link tải :) Fee 150K. Khóa học tiếng Việt.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?