Khóa Học Triển khai cơ sở hạ tầng nâng cao cho doanh nghiệp Cisco CCNP Enterprise 300-410 ENARSI.

[tintuc]Bài kiểm tra Dịch vụ và Định tuyến Nâng cao dành cho Doanh nghiệp của Cisco v1.0 (ENARSI 300-410) là bài kiểm tra kéo dài 90 phút liên quan đến CCNP Enterprise và Chuyên gia được Chứng nhận của Cisco - Chứng chỉ Thực hiện Cơ sở hạ tầng Nâng cao của Doanh nghiệp. Bài kiểm tra này chứng nhận kiến ​​thức của ứng viên để triển khai và khắc phục sự cố của các công nghệ và dịch vụ định tuyến tiên tiến bao gồm Lớp 3, dịch vụ VPN, bảo mật cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơ sở hạ tầng và tự động hóa cơ sở hạ tầng. Khóa học, Triển khai các dịch vụ và định tuyến nâng cao của Cisco Enterprise, giúp các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi này.

Các chủ đề sau đây là hướng dẫn chung cho nội dung có khả năng được đưa vào bài kiểm tra. Tuy nhiên, các chủ đề liên quan khác cũng có thể xuất hiện trên bất kỳ bài kiểm tra cụ thể nào. Để phản ánh tốt hơn nội dung của bài kiểm tra và cho mục đích rõ ràng, các hướng dẫn bên dưới có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.Bài kiểm tra này kiểm tra kiến ​​thức của bạn về triển khai và khắc phục sự cố cho các công nghệ và dịch vụ định tuyến tiên tiến, bao gồm:

Layer 3.
Dịch vụ VPN.
An ninh hạ tầng.
Dịch vụ cơ sở hạ tầng.
Tự động hóa cơ sở hạ tầng.
Khóa Học Triển khai cơ sở hạ tầng nâng cao cho doanh nghiệp Cisco CCNP Enterprise 300-410 ENARSI.

Danh sách LAB :

1-Preventing Loops With Administrative Distance :
2-Implementing Loop Prevention Mechanisms :
1 - Routing Loops _ Preventing Routing Loops by Changing Metric Value_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Preventing Loops with Administrative Distance_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Routing Loops with more than Two Routing Doamins _ Per-Route AD Settings_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Preventing Routing Loops by Filtering Using Tags_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Preventing Routing Loops by Filtering Using Tags Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

3-Optimizing IGP Route Redistribution :
1 - IGP Redistribution Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Redistribution into EIGRP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - OSPF Type-4 ASBR-Summary LSAs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Redistribution into OSPF_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Redistribution Using Route-Maps _ Distribution-list Switching_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Setting Attributes for Redistributed Routes Using Route-Map_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Path Manipulation with Redistribution_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - IPv6 IGP Redistribution_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - IPv6 IGP Redistribution Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

4-Policy-Based Routing (Video) :
1 - Policy-Based Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

4-VRF-Lite :
1 - VRF-Lite_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

5-Bi-Directional Forwarding Detection (Video) :
1 - Bidirectional Forwarding Detection (BFD)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

6-Implementing & Troubleshooting EIGRP :
7-Implementing & Troubleshooting OSPF
9-Core BGP :
1 - Core BGP Routing  Part 1 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Core BGP Routing  Part 2 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Applying BGP Policy - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - NLRI Advertisement Rules  Part 1 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - NLRI Advertisement Rules  Part 2 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - BPG Path Selection Rules  Part 1 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - BPG Path Selection Rules  Part 2 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - BPG Path Selection Rules  Part 2 - Core BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

10-Route BGP Details and Implementation - Part 1 :
1 - Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - IGPs _ BGP Comparison_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - iBGP _ eBGP Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - BGP Peering Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - BGP Peering Sanity Checks  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - BGP Peering Sanity Checks  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - BGP Router-ID _ Authentication_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - BGP Update-Source_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - BGP Parallel Links_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - eBGP Problem and Solution_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - BGP Neighbor States_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - State Transitions  TCP Handshake Failure _ Resets_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Moving to OpenSent_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Peering _ Router - IDs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - BGP Collisions_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - BGP DoS Example_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - TTL_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
18 - Neighbor Failures_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
19 - Neighbor Fall-Over_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
20 - Neighbor Fall-Over Problem _ Solution_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
21 - BFD_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
22 - Indirect Link Failure with BFD_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
23 - Quiz_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
24 - Indirect Link Failure with BFD_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4


11-Route BGP Details and Implementation - Part 2 :
1 - Introduction - Copy_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
1 - Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Address Families  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Address Families  Part 2 - Copy_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Address Families  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Injecting Routes into BGP  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Injecting Routes into BGP  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - BGP Table Entries _ Next-Hop Issues with iBGP Switching  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - BGP Table Entries _ Next-Hop Issues with iBGP Switching  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - iBGP Full Mesh _ Synchronization_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - BGP Default Routes  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - BGP Default Routes  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - BGP Conditional Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Introduction to BGP Path Attributes_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - BGP Next-Hop Path Attribute_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - BGP Origin-Code Path Attribute_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - BGP AS-Path Attribute Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - BGP AS-Path Attribute_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - BGP Best-Path Algorithm_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - Influencing eBGP Neighbors (AS-Path Prepending)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
18 - Influencing eBGP Neighbors (MED)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
19 - Influencing eBGP Neighbors (MED)  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4


12-Route BGP Details and Implementation - Part 3 :
1 - BGP Part-3 Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Influencing iBGP Bestpath Selection (Weight)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Influencing iBGP Bestpath Selection (Local Preference)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - BGP Filtering Techniques (Prefix-Based)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - BGP Filtering Techniques (ORF)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - BGP Filtering Techniques (AS-Path)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - BGP Filtering Techniques (AS-Path)  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - BGP Filtering Techniques (Communities)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Avoiding iBGP Full-Mesh Topologies (Route Reflectors)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Circumventing iBGP Full-Mesh Topologies (Confederations)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Circumventing iBGP Full-Mesh Topologies (Confederations)  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - BGP Route Aggregation  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - BGP Route Aggregation  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - BGP Route Aggregation  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

13-IPv6 Routing :
1 - IPv6 Addressing  Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - IPv6 Routing  Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - IPv6 Routing over DMVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - EIGRPv6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - OSPFv3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - IPv6 BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - IPv6 over MPLS_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

14-Introduction to MPLS :
1 - Introduction to MPLS_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - MPLS Terminology _ Concepts_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - FECs _ MPLS Label Structure_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - LDP Introduction  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - LDP Introduction  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - LDP Introduction  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - LDP Introduction  Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Label Distribution  PHP Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Label Distribution  PHP _ Reserved Labels_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - MPLS Loop Detection _ TTL Propagation_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - MPLS Optional Features  MPLS-id_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - MPLS Optional Features  MTU_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - MPLS Optional Features  Conditional Label Advertisement_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - Monitoring Basic MPLS Functionality_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - Debugging Basic MPLS LDP Connectivity_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - Debugging Basic MPLS LDP Connectivity_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4


15-Introduction to MPLS VPNs :
1 - Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Lab Components_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - MPLS Review  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - MPLS Review  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Early History and Benefits_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - MPLS VPN Terminology_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - VRFs - A Review_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - MPLS VPN Functionality_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - BGP within MPLS VPNs  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - BGP within MPLS VPNs  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - BGP within MPLS VPNs  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - How does MPLS fit into MPLS VPNs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Configuring the MPLS Backbone_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - MPLS VPNs Configuring BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - CE and PE Routers (Static Routing)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - CE and PE Routers (RIP)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - CE and PE Routers (RIP)  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
18 - CE and PE Routers (EIGRP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
19 - CE and PE Routers (OSPF)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
20 - CE and PE Routers (OSPF)  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
21 - CE and PE Routers (OSPF)  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
22 - CE and PE Routers (OSPF)  Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
22 - CE and PE Routers (OSPF)  Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
23 - CE and PE Routers (BGP)  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
24 - CE and PE Routers (BGP)  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
25 - CE and PE Routers (BGP)  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
26 - Additional MPLS VPN Features BGP Cost  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
27 - Additional MPLS VPN Features BGP Cost  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
28 - Additional MPLS VPN Features Site of Origin (SoO)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4


16-Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) :
1 - Course Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - DMVPN  Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - DMVPN  Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - DMVPN  Phase I_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Implementing DMVPN  Phase I_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - DMVPN  Phase II_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Implementing DMVPN  Phase II_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - DMVPN  Phase III_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Implementing DMVPN  Phase III_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - DMVPN _ IPv6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Implementing IPv6 DMVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - DMVPN Dual Hub_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Implementing DMVPN Dual Hub - Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Implementing DMVPN Dual Hub - Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

17-IPsec VPNs :
1 - IPsec VPN Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - IPsec VPN Configuration with Crypto Maps_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - IPsec Verification _ Troubleshooting_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - GRE over IPsec_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - IPsec Virtual Tunnel Interfaces (VTI)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - IPsec over DMVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - IOS Advanced IPsec Solutions_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - IPsec _ IPv6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

18-IKEv1 IPsec VPN :
1 - Course Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - VPNs, Tunneling _ GRE_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - IPsec Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - IPsec Tunneling_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - IPsec on the ASA_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Implementing L2L IPsec VPN  IOS-ASA_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Implementing L2L IPsec VPN  IOS-ASA Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

19-RouterSwitch Security :
1 - Monitoring _ Modifying ACL Hit-Counts_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Router _ Switch Security  Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Access Lists  Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Access Lists  Wildcarding_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Standard ACLs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Implementing Standard ACLs on Multilayer Switches_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Extended ACLs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Securing the CLI  Securing the EXEC Process_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Securing the CLI  SSH versus Telnet_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
1 - Course Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Securing the CLI  Limiting Source Requests_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Securing the CLI  Preventing Password Recovery_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Securing the CLI  Securing Privileged EXEC_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Prevent Unauthorized Network Access  Port-Security Violations_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Prevent Unauthorized Network Access  Other Port-Security Options_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - RootGuard _ BPDUGuard_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - Using Access-Groups_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - What is a DoS attack _ Disabling TCP UDP Small Servers_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
18 - Limiting DCP _ VTP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
19 - Hiding Source Addresses_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
20 - Dynamic NAT_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
21 - Port Address Translation  NAT Overload_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
22 - Ensure Accurate Time-Stamping of Logging Messages_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4


20-Access-Lists Beyond the Basic and Extended :
1 - Course Prerequisites and Assumptions_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Course Agenda _ Review Quiz_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Accessing L4 L5 ACL Options_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Matching on TCP UDP Port Numbers_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Reflexive Access-Lists Intro_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Reflexive ACL Configuration_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Reflexive ACL Timeout Values_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Monitoring Reflexive ACLs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Dynamic Access-Lists Intro_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Dynamic ACL Configuration_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Monitoring Dynamic ACLs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Clearing _ Extending Dynamic ACL Entries_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Dynamic ACL Rules_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Object Groups Intro_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - Simplification with Object Groups_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - Time-Based ACL Configuration _ Monitoring_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - Logging  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
18 - Logging  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
19 - Logging  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4


21-IPv6 Traffic Filters :
1 - IPv6 Traffic filters (ACLs)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

22-Hardening Cisco IOS :
1 - Course Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Network Device Architecture_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Secure Network Management_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - The AAA Framework_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - AAA Configuration_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - SNMP, NTP _ Logging_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Control Plane Security_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Control Plane Security - CPPr_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

23-IPv6 First Hop Security vSeminar :
1 - IPv6 First Hop Security  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - IPv6 First Hop Security  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - IPv6 First Hop Security  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - IPv6 First Hop Security  Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

24-Understanding SNMP :
1 - SNMP, RMON_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

25-Utilizing IOS DHCP Services :
0-1-1 - The DHCP Protocol - Utilizing IOS DHCP Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
0-1-2 - The DHCP Protocol - Utilizing IOS DHCP Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

26-IP Service Level Agreements :
1 - IP Service-Level Agreements_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

27-Using & Troubleshooting Netflow

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
Link 4Share.VN   -   Link Mega   -  Link GoogleDrive.1  - Link GoogleDrive.2-  Link sao lưu khi bị lỗi :

6TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ...tiền tỉ tại đây


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?