109 Video học jQuery cơ bản đến nâng cao ( Giáo trình tiếng Việt ).

[tintuc] Hôm nay trong Box VIP , www.KeyBanQuyen.VN sẽ gởi tới các bạn bộ Video bộ : 109 Video học jQuery cơ bản đến nâng cao ( Giáo trình tiếng Việt ). Tất cả Video ở định dạng HD 1280x720 (*.MP4) giúp bạn đọc có thể học mọi lúc mọi nơi. Trong bộ Video này đã kèm cả Source và Apps . Chúc các bạn học tốt.
109 Video học jQuery cơ bản đến nâng cao ( Giáo trình tiếng Việt ).

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4
Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4
Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4
Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4
Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4
Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4
Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4
Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4
Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4
Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4
Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4
Bài số 12 One page website phần html.mp4
Bài số 13 One page website phần css.mp4
Bài số 14 One page website phần jQuery _ hàm chuyển động body.mp4
Bài số 15 One page website phần jQuery _ giới thiệu hàm offset.mp4
Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4
Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4
Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4
Bài số 19 Viết mã HTML.mp4
Bài số 20 Viết mã CSS.mp4
Bài số 21 Viết mã jQuery_ Phần xử lý cho nút.mp4
Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4
Bài số 23 Viết mã jQuery_ Phần xử lý tổng hợp.mp4
Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4
Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4
Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4
Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4
Bài số 28 Viết mã HTML.mp4
Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4
Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4
Bài số 31 Viết mã HTML.mp4
Bài số 32 Viết mã CSS.mp4
Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4
Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4
Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4
Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4
Bài số 37 Sử dụng animation.mp4
Bài số 38 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html.mp4
Bài số 39 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS.mp4
Bài số 40 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4
Bài số 41 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 1 html.mp4
Bài số 42 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 CSS.mp4
Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động(1).mp4
Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4
Bài số 44 Tổng kết.mp4
Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4
Bài số 46 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 1_ HTML.mp4
Bài số 47 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 2_ CSS.mp4
Bài số 48 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 3_ jQuery.mp4
Bài số 49 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 4_ Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4
Bài số 50 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 5_ Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4
Bài số 51 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 6_ Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4
Bài số 52 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box - Phần 7_ Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4
Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box - Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4
Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery - Phần 1 HTML và CSS.mp4
Bài số 55 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery - Phần 2_ HTML.mp4
Bài số 56 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery - Phần 3_ Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4
Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng.mp4
Bài số 58 Hiệu ứng apple.com - Phần 1_ HTML.mp4
Bài số 59 Hiệu ứng apple.com - Phần 2 _ CSS.mp4
Bài số 60 Hiệu ứng apple.com - Phần 3_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4
Bài số 61 Hiệu ứng apple.com - Phần 4_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4
Bài số 62 Hiệu ứng apple.com - Phần 5_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4
Bài số 63 Hiệu ứng apple.com - Phần 6_ Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4
Bài số 64 Hiệu ứng apple.com - Phần 7_ Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4
Bài số 65 Hiệu ứng apple.com - Phần 8_ Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4
Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4
Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide _ hiệu ứng 'let me in'.mp4
Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide _ hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4
Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4
Bài số 70 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 1 - HTML.mp4
Bài số 71 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 2 - CSS.mp4
Bài số 72 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 3 - jQuery.mp4
Bài số 73 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4
Bài số 74 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 5 - Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4
Bài số 75 Project 9_ Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng_ Scroll, wow js, animate css.mp4
Bài số 76 Project 9_ Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4
Bài số 77 Project 9_ Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4
Bài số 78 Project 9_ Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jQuery.mp4
Bài số 79 Project 9_ Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 1 HTML + CSS.mp4
Bài số 80 Project 9_ Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 2 JQuery.mp4
Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4
Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4
Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4
Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4
Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 - Viết mã HTML.mp4
Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 - Viết mã jQuery.mp4
Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 - Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4
Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 - Filter bằng cách Quicksearch.mp4
Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4
Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4
Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4
Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4
Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4
Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4
Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4
Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4
Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy - Phần 1_ HTML.mp4
Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy - Phần 2_ Hiệu ứng scroll và animate.mp4
Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4
Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax - Phần 1.mp4
Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - Phần 2.mp4
Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4
Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4
Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4
Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 1.mp4
Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 2.mp4
Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4
Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4
Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4
Tài liệu.rar

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
Đây là DATA nằm trong Box VIP.  Bạn có thể mua lẻ 1 giáo trình hoặc trả 1 lần để truy cập 6TB Video học tập theo Link ở dưới.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?