175 Video Học Ngữ pháp Tiếng Anh Chuyên sâu ( VIP 37 ).

[tintuc] 175 Video Học Ngữ pháp Tiếng Anh Chuyên sâu.
Trong môn học ngoại ngữ. Ngữ pháp luôn là 1 chuyên ngành sống còn. Nếu bạn đang chưa tự tin về ngữ pháp tiếng Anh của mình thì phải tải ngay khóa học này về và luyện tập. 1 kho kiến thức đồ sộ trong bài viết này sẽ giúp " trình" của bạn nâng cao đáng kinh ngạc đó.
175 Video Học Ngữ pháp Tiếng Anh Chuyên sâu ( VIP 37 ).

175 Video Học Ngữ pháp Tiếng Anh Chuyên sâu ( VIP 37 ).

175 Video Học Ngữ pháp Tiếng Anh Chuyên sâu ( VIP 37 ).


Bài 1 Các loại từ loại - Tính từ.mp4
Bài 11 Hậu tố danh từ - Phần 2.mp4
Bài 110 Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 5).mp4
Bài 111 Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 6).mp4
Bài 112 Giới từ đi cùng với tính từ hoặc phân từ II (phần 7).mp4
Bài 113 Động từ đi liền với giới từ - At.mp4
Bài 114 Động từ đi liền với giới từ - With.mp4
Bài 115 Động từ đi liền với giới từ - To (phần 1).mp4
Bài 116 Động từ đi liền với giới từ - To (phần 2).mp4
Bài 117 Động từ đi liền với giới từ - For.mp4
Bài 118 Động từ đi liền với giới từ - Of.mp4
Bài 119 Động từ đi liền với giới từ - On.mp4
Bài 12 Hậu tố tính từ.mp4
Bài 120 Định nghĩa (Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối) - Phần 1.mp4
Bài 121 Định nghĩa (Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối) - Phần 2.mp4
Bài 122 Phân loại - Phần 1.mp4
Bài 123 Phân loại - Phần 2.mp4
Bài 124 Mệnh đề danh ngữ - Định nghĩa - Phân loại.mp4
Bài 125 Mệnh đề danh ngữ - Chức năng.mp4
Bài 126 Mệnh đề trạng ngữ - Định nghĩa - Phân loại.mp4
Bài 127 Mệnh đề trạng ngữ - Các dạng mệnh đề trạng ngữ - Phần 1.mp4
Bài 128 Mệnh đề trạng ngữ - Các dạng mệnh đề trạng ngữ - Phần 2.mp4
Bài 129 Mệnh đề trạng ngữ - Các dạng mệnh đề trạng ngữ - Phần 3.mp4
Bài 13 Hậu tố động từ .mp4
Bài 130 Mệnh đề quan hệmệnh đề tính ngữ - Định nghĩa.mp4
Bài 131 Mệnh đề quan hệmệnh đề tính ngữ - Các đại từ quan hệ.mp4
Bài 132 Mệnh đề quan hệmệnh đề tính ngữ - Các trạng từ quan hệ - Phân loại mệnh đề quan hệ.mp4
Bài 133 Mệnh đề quan hệmệnh đề tính ngữ - Đại từ quan hệ That.mp4
Bài 134 Mệnh đề quan hệmệnh đề tính ngữ - Các trường hợp giản lược và rút gọn mệnh đề quan hệ (phần 1).mp4
Bài 135 Mệnh đề quan hệmệnh đề tính ngữ - Các trường hợp giản lược và rút gọn mệnh đề quan hệ (phần 2).mp4
Bài 136 Câu gián tiếp - Định nghĩa - Những thay đổi cần thiết.mp4
Bài 137 Câu gián tiếp - Những thay đổi cần thiết phần 2.mp4
Bài 138 Câu gián tiếp - Tường thuật cho câu hỏi.mp4
Bài 139 Câu gián tiếp - Tường thuật Câu điều kiện - Hành động lời nói - phần 1.mp4
Bài 14 Luyện tập về tiền tố và hậu tố - Phần 1.mp4
Bài 140 Câu gián tiếp - Tường thuật hành động lời nói phần 2.mp4
Bài 141 Câu điều kiện - Phần 1.mp4
Bài 142 Câu điều kiện - Phần 2.mp4
Bài 143 Câu giao tiếp - Phần 1.mp4
Bài 144 Câu giao tiếp - Phần 2.mp4
Bài 145 Các cấu trúc khác (câu chẻ, câu hỏi đuôi, ...) - Phần 1.mp4
Bài 146 Các cấu trúc khác (câu chẻ, câu hỏi đuôi, ...) - Phần 2.mp4
Bài 147 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ - 20 Quy tắc phần 1.mp4
Bài 148 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ - 20 Quy tắc phần 2.mp4
Bài 149 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ - 20 Quy tắc phần 3.mp4
Bài 15 Luyện tập về tiền tố và hậu tố - Phần 2.mp4
Bài 150 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ - 20 Quy tắc phần 4.mp4
Bài 151 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ - 20 Quy tắc phần 5.mp4
Bài 152 Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 1).mp4
Bài 153 Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 2).mp4
Bài 154 Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 3).mp4
Bài 155 Sự kết hợp từ tự nhiên nâng cao (phần 4).mp4
Bài 156 Thành ngữ - Phần 1.mp4
Bài 157 Thành ngữ - Phần 2.mp4
Bài 158 Cụm động từ - Định nghĩa - Các dạng cụm động từ.mp4
Bài 159 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 1.mp4
Bài 16 Luyện tập về tiền tố và hậu tối - Phần 3.mp4
Bài 160 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 2.mp4
Bài 161 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 3.mp4
Bài 162 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 4.mp4
Bài 163 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 5.mp4
Bài 164 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 6.mp4
Bài 165 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 7.mp4
Bài 166 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 8.mp4
Bài 167 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 9.mp4
Bài 168 Cụm động từ - 205 cụm động từ cần nhớ phần 10.mp4
Bài 169 Câu giả định dùng với would rather, câu giả định dùng với Động từ, Tính từ, Danh từ - Phần 1.mp4
Bài 17 Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa - Phần 1.mp4
Bài 170 Câu giả định dùng với would rather, câu giả định dùng với Động từ, Tính từ, Danh từ - Phần 2.mp4
Bài 171 wish, if only, as if as though, it's time...- Phần 1.mp4
Bài 172 wish, if only, as if as though, it's time...- Phần 2.mp4
Bài 173 Câu đảo ngữ (phần 1).mp4
Bài 174 Câu đảo ngữ (phần 2).mp4
Bài 175 Câu đảo ngữ (phần 3).mp4
Bài 18 Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa - Phần 2.mp4
Bài 19 Tổng quan về collocations - Phần 1.mp4
Bài 2 Các loại từ loại - Danh từ.mp4
Bài 20 Tổng quan về collocations - Phần 2.mp4
Bài 21 Collocations thường gặp - Trạng từ + Tính từ - Tính từ + Danh từ.mp4
Bài 22 Collocations thường gặp - Danh từ + Danh từ.mp4
Bài 23 Collocations thường gặp - Danh từ + Động từ - Động từ + Danh từ.mp4
Bài 24 Collocations thường gặp - Cụm động từ (đi kèm giới từ).mp4
Bài 25 Collocations thường gặp - Động từ + Trạng từ.mp4
Bài 26 Danh từ - Phần 1.mp4
Bài 27 Danh từ (phần 2) - Cách kết hợp các danh từ ghép.mp4
Bài 28 Danh từ (phần 3) - Danh từ số ít và số nhiều.mp4
Bài 29 Danh từ (phần 4) - Danh từ có 2 hình thức số nhiều.mp4
Bài 3 Các loại từ loại - Động từ - Trạng từ.mp4
Bài 30 Danh từ (phần 5) - Danh từ đếm được và không đếm được.mp4
Bài 31 Danh từ (phần 6) - Sự giống và khác nhau danh từ đếm được và không đếm được.mp4
Bài 32 Danh từ (phần 7) - Danh từ không đếm được.mp4
Bài 33 Sở hữu cách - Phần 1.mp4
Bài 34 Sở hữu cách - Phần 2.mp4
Bài 35 Quantifiers.mp4
Bài 36 Đại từ (phần 1) - Đại từ nhân xưng.mp4
Bài 37 Đại từ (phần 2) - Đại từ vô nhân xưng.mp4
Bài 38 Đại từ (phần 3) - Đại từ phản thân.mp4
Bài 39 Đại từ (phần 4) - Đại từ chỉ định.mp4
Bài 4 Các loại từ loại - Mạo từQuán từ - Đại từ - Liên từ.mp4
Bài 40 Đại từ (phần 5) - Đại từ chỉ nghi vấn.mp4
Bài 41 Mạo từ (phần 1) - aan.mp4
Bài 42 Mạo từ (phần 2) - Cách dùng aan.mp4
Bài 43 Mạo từ (phần 3) - The.mp4
Bài 44 Mạo từ (phần 4) - Cách dùng the.mp4
Bài 45 Mạo từ (phần 5) - Không dùng mạo từ.mp4
Bài 46 Tính từ - Định nghĩa và cách sử dụng.mp4
Bài 47 Tính từ - Trật tự tính từ trong câu.mp4
Bài 48 Trạng từ - Phân loại trạng từ.mp4
Bài 49 Trạng từ - Trạng từ chỉ mức độ và phân loại trạng từ.mp4
Bài 5 Các loại từ loại - Giới từ - Thán từ.mp4
Bài 50 Trạng từ - Trạng từ chỉ số lượngnghi vấnliên hệ + Quy tắc.mp4
Bài 51 Trạng từ - Một số trường hợp đặc biệt.mp4
Bài 52 So sánh bằng.mp4
Bài 53 So sánh hơnkém.mp4
Bài 54 So sánh nhất - Phần 1.mp4
Bài 55 So sánh nhất - Phần 2.mp4
Bài 56 So sánh nâng cao - Phần 1.mp4
Bài 57 So sánh nâng cao - Phần 2.mp4
Bài 58 Động từ (phần 1).mp4
Bài 59 Động từ (phần 2) - Trợ động từ 1.mp4
Bài 6 Tiền tố tính từ.mp4
Bài 60 Động từ (phần 3) - Trợ động từ 2.mp4
Bài 61 Động từ (phần 4) - Nội và Ngoại động từ 1.mp4
Bài 62 Động từ (phần 5) - Nội và Ngoại động từ 2.mp4
Bài 63 Động từ (phần 6) - Nhóm động từ liên kết - Phần 1.mp4
Bài 64 Động từ (phần 7) - Nhóm động từ liên kết - Phần 2.mp4
Bài 65 Động từ (phần 8) - Nhóm động từ liên kết - Phần 3.mp4
Bài 66 Động từ khuyết thiếu - Định nghĩa - Điểm khác nhau giữa động từ khuyết thiếu và động từ thường.mp4
Bài 67 Động từ khuyết thiếu - Cách dùng động từ khuyết thiếu.mp4
Bài 68 Động từ khuyết thiếu - Phân biệt các nhóm từ dễ gây nhầm lẫn 1.mp4
Bài 69 Động từ khuyết thiếu - Phân biệt các nhóm từ dễ gây nhầm lẫn 2.mp4
Bài 7 Tiền tố động từ - Phần 1.mp4
Bài 70 Động từ khuyết thiếu - Phân biệt các nhóm từ dễ gây nhầm lẫn 3.mp4
Bài 71 Động từ khuyết thiếu - Phân biệt các nhóm từ dễ gây nhầm lẫn 4.mp4
Bài 72 Thì hiện tại (phần 1) - Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại đơn) - Phần 1.mp4
Bài 73 Thì hiện tại (phần 1) - Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại đơn) - Phần 2.mp4
Bài 74 Thì hiện tại (phần 1) - Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại tiếp diễn) - Phần 1.mp4
Bài 75 Thì hiện tại (phần 1) - Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại tiếp diễn) - Phần 2.mp4
Bài 76 Thì hiện tại (phần 2) Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại hoàn thành).avi
Bài 76 Thì hiện tại (phần 2) Cách chia động từ thì hiện tại (Hiện tại hoàn thành).mp4
Bài 77 Thì hiện tại (phần 2) Cách chia động từ thì hiện tại (hiện tại hoàn thành tiếp diễn).mp4
Bài 78 Thì hiện tại (phần 3) - Thể bị động hiện tại tương ứng - Phần 1.mp4
Bài 79 Thì hiện tại (phần 3) - Thể bị động hiện tại tương ứng - Phần 2.mp4
Bài 8 Tiền tố động từ - Phần 2.mp4
Bài 80 Thì quá khứ (phần 1) - Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn) - Phần 1.mp4
Bài 81 Thì quá khứ (phần 1) - Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn) - Phần 2.mp4
Bài 82 Thì quá khứ (phần 1) - Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn) - Phần 3.mp4
Bài 83 Thì quá khứ (Phần 2) Cách chia động từ thì quá khứ (quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn).mp4
Bài 84 Thì quá khứ - Thể bị động quá khứ tương ứng.mp4
Bài 85 Thì tương lai (phần 1) - Cách chia động từ thì tương lai (tương lai đơn, tương lai tiếp diễn) - Phần 1.mp4
Bài 86 Thì tương lai (phần 1) - Cách chia động từ thì tương lai (tương lai đơn, tương lai tiếp diễn) - Phần 2.mp4
Bài 87 Thì tương lai (Phần 2) - Cách chia động từ thì tương lai (tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn) - Phần 1.mp4
Bài 88 Thì tương lai (Phần 3) - Thể bị động tương lai tương ứng.mp4
Bài 89 Thì tương lai (Phần 4) Express future be going to, be about to, with present simple.mp4
Bài 9 Tiền tố động từ - Phần 3.mp4
Bài 90 So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn - Phần 1.mp4
Bài 91 So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn - Phần 2.mp4
Bài 92 So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn - Phần 3.mp4
Bài 93 Các dạng bị động đặc biệt - Câu chủ động có 2 tân ngữ Dạng bị động của câu gián tiếp.mp4
Bài 94 Các dạng bị động đặc biệt - Mẫu câu V1 - O - V2.mp4
Bài 95 Các dạng bị động đặc biệt - Bị động của câu mệnh lệnh.mp4
Bài 96 Các dạng bị động đặc biệt - Các trường hợp đặc biệt.mp4
Bài 97 Bare Infinitive - Động từ nguyên thể không có to.mp4
Bài 98 To infinitive - Động từ nguyên thể có to - Phần 1.mp4
Bài 99 To infinitive - Động từ nguyên thể có to - Phần 2.mp4
Listing.txt

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN

9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film tiền tỉ giảm giá chỉ còn 1.1 triệu VNĐ tại đây   


Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .
Link: 
Pass :3nvw


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?