Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bản sách nói đọc hay nhất !

[tintuc] Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bản đọc hay nhất !
Định dạng : MP3.
Hướng dẫn nghe : Chỉ cần chép vào điện thoại, máy tính...và nghe được bất kỳ nơi đâu.
Đóng gói : Phùng Hữu Long
Tam Quốc Diễn Nghĩa về phương diện biên soạn chủ yếu là công lao của La Quán Trung, nhưng thực ra bộ tiểu thuyết này trước sau đã trải qua một quá trình tập thể sáng tác lâu dài của rất nhiều người.

Trước La Quán Trung, từ lâu, chuyện Tam quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng, các nghệ nhân kể chuyện, các nhà văn học nghệ thuật viết kịch, diễn kịch, đều không ngừng sáng tạo, làm cho những tình tiết câu chuyện và hình tượng các nhân vật phong phú thêm. Từ đầu thời Nguyên, các câu chuyện Tam quốc đã được thu thập thành một cốt truyện hoàn chỉnh có đầu có cuối, gọi là Tam quốc chí bình thoại.
Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bản đọc hay nhất !

Cuối đời Nguyên đầu đời Minh, nhà tiểu thuyết La Quán Trung đã viết bộ Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa chính là đã dựa trên cơ sở sáng tác tập thể rất hùng hậu đó của nhân dân quần chúng. Dĩ nhiên trong khi viết ông có tham khảo những bản ghi chép của các nhà viết sử và các nhà văn khác (Tam quốc chí của Trần Thọ, Tam quốc chí chú của Bùi Tùng Chi), nhưng quan trọng hơn là phần thể nghiệm cuộc sống phong phú của bản thân ông và tài năng văn học kiệt xuất của ông.
Một trong những bản Tam quốc diễn nghĩa ra đời sớm nhất hiện nay còn giữ được là bản in năm Giáp Dần niên hiệu Hoằng Trị đời Minh (1494) và năm Nhâm Ngọ thời Gia Tĩnh (1522) gồm có 24 cuốn 240 tiết. Từ đó về sau (gần 300 năm), nhiều bản Tam quốc đã lưu hành, nhưng nội dung đều không có gì khác nhau lắm.
Truyện Tam quốc của La Quán Trung so với bản truyện kể của đời nhà Nguyên, đại khái có mấy đặc điểm như sau:

Tước bớt một số phần mê tín, nhân quả báo ứng và những tình tiết "quá ư hoang đường".
Viết thêm, làm nội dung cuốn truyện phong phú thêm rất nhiều, tô vẽ tính cách và hình tượng nhân vật cho sâu sắc, đậm nét hơn.
Nâng cao ngôn ngữ đến mức nghệ thuật, tăng cường thêm sức hấp dẫn của nghệ thuật.
Làm nổi bật lên một cách rõ ràng và mãnh liệt nhân dân tính và xu hướng tính văn học là yêu Lưu Bị, ghét Tào Tháo, hướng về nước Thục chống lại nước Ngụy trong toàn cuốn sách.
Nói tóm lại, La Quán Trung đã đem những phần phong phú trong truyện Tam quốc mà nhân dân quần chúng và những nghệ nhân kể chuyện đã sáng tác ra, nâng cao lên thành một tác phẩm văn học lớn lao nổi tiếng.

Đầu đời Thanh, hai cha con Mao Luân, Mao Tôn Cương (người Tràng Châu tỉnh Giang Tô) lại bắt đầu tu đính truyện Tam quốc. Công việc tu đính này hoàn thành vào khoảng năm Khang Hy thứ 18 (1679).
Mao Tôn Cương đã gia công, thêm bớt, nhuận sắc những chi tiết nhỏ, sắp xếp lại các hồi mục, câu đối, sửa chữa lại câu, lời trùng hoặc những chỗ chưa thỏa đáng. Ông đã tước bỏ rất nhiều những chương tấu, những bài bình luận, tán rộng trong phần chú thích, thay đổi một số câu thơ lẫn lộn văn kể với văn vần, v.v... và thêm vào đó những lời bàn, dồn 240 tiết thành 120 hồi, lại đặt cho bộ Tam quốc cái tên là "cuốn sách đệ nhất tài tử". Làm cho truyện càng hoàn chỉnh, văn kể trong sáng, gọt giũa, trên một mức độ nào đó cũng đã làm tiện lợi cho mọi quần chúng độc giả. Từ đó bản của Mao Tôn Cương thay bản của La Quán Trung, tiếp tục được lưu truyền rộng rãi.
Năm 1958, Nhân dân Văn học Xuất bản xã Bắc Kinh đã chỉnh lý lại nhiều, bằng cách dựa vào bản của Mao Tôn Cương hiệu đính rất kỹ từng câu, từng chữ, từng tên riêng có đối chiếu với bản của La Quán Trung rồi sửa chữa lại những chỗ mà bản của Mao Tôn Cương đã sửa hỏng, sửa sai với nguyên bản của La Quán Trung, nhưng nói chung vẫn giữ nguyên bộ mặt của bản Mao Tôn Cương. Còn những tên lịch sử đặc biệt như tên người, tên đất, tên triều đại... nếu cả hai bản trên đều sai, thì hiệu đính lại theo sử sách. Nên các lần in sau hầu hết đều lấy theo bản in này.

Danh sách các chương, hồi :

1 Lời giới thiệu tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa – La Quán Trung_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 001 Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 002 Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu; Hà Quốc Cữu mưu giết quan hoạn_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 003 Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 004 Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 005 Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công; Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lã Bố_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 006 Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn; Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 007 Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn; Tôn Kiên sang sông đá Lưu Biểu._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 008 Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế; Đổng thừa tướng náo động Phượng Nghi Đình_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 009 Trừ hung bạo, Lã Bố giúp Tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 010 Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; Báo thù bố, Tào Tháo cất quân_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 011 Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải; Lã Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 012 Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 013 Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 014 Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô; Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 015 Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương; Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 016 Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích; Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 017 Viên Công Lộ cất bảy cánh quân; Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 018 Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc; Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 019 Thành Hạ Phì, Tào Tháo dùng binh; Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 020 Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 021 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 022 Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ; Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 023 Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc; Cát Thái Y đầu độc bị hình._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 024 Quốc tặc hành hung giết quý phi; Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 025 Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc; Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 026 Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 027 Mỹ Nhiệm Công cưỡi một ngựa bay nghìn dặm; Hán Thọ Hầu chém sáu tướng phá năm quan_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 028 Chém Sái Dương, anh em hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 029 Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát; Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 030 Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trận; Cướp Ô Sào, Mạnh Đức đốt lương._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 031 Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ Bản Sơ; Huyền Đức sang Kinh Châu, nương nhờ Lưu Biểu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 032 Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng; Khơi sông Chương, Hứa Du hiến kế_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 033 Tào Phi nhân loạn lấy Chân Thị; Quách Gia dặn kế định Liêu Đông._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 034 Sái phu nhân nấp nghe chuyện kín; Lưu Hoàng Thúc nhảy ngựa Đàn Khê._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 035 Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dật; Đan Phúc đến Tân Dã, tiếp chúa anh minh._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 036 Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn Thành; Nguyên Trực tế ngựa tiến cử Gia Cát._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 037 Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩ, Lưu Huyền Đức ba lượt đến tận lều tranh._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 038 Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba; Tôn thị báo thù, Trường Giang đại chiến_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 039 Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế; Gò Bác Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 040 Sái Phu Nhân Bàn Hiến Ký Châu; Gia Cát Lượng Hỏa Thiêu Tân Dã_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 041 Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông; Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 042 Trương Dực Đức Đại Náo Cầu Trường Bản; Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 043 Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho; Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 044 Khổng Minh dùng kế khích Chu Du; Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 045 Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh; Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 046 Dùng Chước lạ, Khổng Minh mượn tên; Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 047 Hám Trạch mật dâng thư giả hàng; Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 048 Mở tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơ; Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 049 Đàn thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 050 Gia Cát Lượng khéo tình đường Hoa Dung; Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 051 Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô; Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 052 Gia Cát Lượng chối từ Lỗ Túc; Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 053 Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết; Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 054 Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền; Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 055 Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân; Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công Cẩn._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 056 Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đổng Tước; Khổng Minh Ba lần trêu tức Chu Du._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 057 Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tang; Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 058 Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù; Tào A Man cắt râu, vứt áo._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 059 Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu; Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 060 Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Thu; Bàng Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 061 Triệu Vân chặn sông giằng A Đẩu; Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 062 Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng; Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 063 Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống; Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 064 Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm; Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 065 Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh; Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 066 Quan Vân Trường một đao tới hội; Phục Hoàng hậu vì nước bỏ mình_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 067 Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công; Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 068 Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh; Tả Từ quăng chén đùa Tào Tháo_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 069 Bói Chu Dịch, Quản lộ biết cơ; Đánh Tào Man, năm người tử tiết_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 070 TrươngPhi khỏe, dùng mưu lấy Ngõa Khẩu Ải; Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đăng Sơn_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 071 Chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mỏi; Giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 072 Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung; Tào A Man thu quân về Tà Cốc_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 073 Huyền Đức lên ngôi Hán Trung Vương; Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 074 Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến; Quan Công khơi dòng nước, tràn ngập bảy đạo quân_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 075 Quan Vân Trường cạo xương chữa thuốc; Lã Tử Minh áo trắng sang đò_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 076 Từ Công Minh đánh đến Miện Thủy; Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 077 Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh; Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 078 Chữa bệnh nhức đầu, hại thân thầy thuốc; Trối trăn truyền lại, hết số gian hùng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 079 Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ; Cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 080 Tào phi bỏ Hiến Đế, cướp vận Viêm Lưu; Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 081 Vội báo thù, Trương Phi bị hại; Mong rửa hận, tiên chủ cất quân_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 082 Tôn Quyền hàng Ngụy, chịu cửu tích; Tiên chủ đánh Ngô, thưởng sáu quân_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 083 Đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân; Giữ Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 084 Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh; Khổng Minh khéo bày đồ bát trận_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 085 Lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi; Gia Cát Lượng ngồi yên bình năm đạo_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 086 Tần Bật biện bác, hỏi vặn Trương Ôn; Từ Thịnh hóa công, phá quân Ngụy chủ_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 087 Đánh nam khấu, thừa tướng cất quân; Chống thiên binh, Man vương bị bắt_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 088 Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng; Biết trá hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 089 Võ Vương hầu bốn phen dùng mẹo; Nam Man vương năm lượt vào tròng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 090 Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man; Đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 091 Tế sông Lư, thừa tướng rút quân; Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dâng biểu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 092 Triệu Tử Long ra sức giết năm tướng; Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 093 Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh; Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 094 Gia Cát Lượng nhân tuyết phá quân Khương; Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 095 Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình; Võ Hầu gẩy đàn đuổi Trọng Đạt_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 096 Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 097 Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu; Phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 098 Đuổi quân Hán, Vương Song mắc mưu; Úp Trần Thương, Võ Hầu thắng trận._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 099 Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy; Tư Mã Ý vào cướp Tây Xuyên_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 100 Quân Hán cướp trại, phá Tào Quân; Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt._www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 101 Ra Lũng Thượng, Gia Cát giả làm thần; Vào Kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 102 Tư Mã Ý chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều; Gia Cát Lượng chế ra trâu gỗ, ngựa máy_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 103 Hang Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn; Gò Ngũ thượng, Gia Cát dâng sao_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 104 Rơi sao lớn, thừa tướng qua đời; Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 105 Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang; Ngụy chủ dỡ lấy mâm thừ lộ_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 106 Công Tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình; Tư Mã Ý giả ốm, lừa được Tào Sảng_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 107 Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã; Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 108 Trong mưa tuyết, Đinh Phụng đánh đoản binh; Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 109 Vây Tư Mã, mưu lạ Khương Duy; Bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 110 Văn Ương một ngự thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 111 Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước; Gia Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 112 Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết; Lấy Trường Thành, Bá Ước dùng binh_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 113 Đinh Phụng Lập mẹo đánh Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 114 Tào Mao ruổi xe chết cửa nam; Khương Duy bỏ lương phá quân Ngụy_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 115 Xuống chiếu thu quân, Hậu chủ tin gièm; Mượn nghề làm ruộng, Khương Duy lánh vạ_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 116 Đường Hán Trung, Chung Hội chia quân; Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 117 Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 118 Khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử; Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 119 Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão; Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa_www.KeyBanquyen.VN_.mp3
Hồi 120 Tiến Đỗ Dự, lão tướng dâng mẹo hay; Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất_www.KeyBanquyen.VN_.mp3


Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film tiền tỉ giảm giá chỉ còn 1.1 triệu VNĐ tại đây   


Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .
( Số điện thoại chỉ dùng vào mục đích bán hàng. Vui lòng không liên hệ với các mục đích khác. Vì chúng tôi là 1 DỊCH VỤ. ).
 Các phần mềm chia sẻ nếu cần Website cài giùm có phí từ 50.000 VNĐ - 100.000 VNĐ tùy mức độ khó , hiếm của Phần mềm.

Link:  https://dubox.com/s/1fuQHyCai6dmvzEVNh3pVKA  : Password: uiuw

Hoặc : 


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,
Sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa, Audio Book Tam Quốc Diễn Nghĩa, Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, Download Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?